Urad za mladino

Urad za mladino Mestne občine Ljubljana je bil ustanovljen leta 1995 z namenom, da koordinira prostočasne aktivnosti na področju dela z mladimi, spodbudi aktivnosti in možnosti, ki jih ponujajo javni zavodi in mladinske nevladne organizacije ter se odziva na potrebe mladih v mestu.


Mestna občina Ljubljana je leta 2012 prejela naziv Mladim prijazna občina. Naziv prejmejo tiste lokalne skupnosti, ki so v preteklem obdobju izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik in tako zagotavljale mladim prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine, dosegajo avtonomijo in hitreje vstopajo v odraslost.


Urad za mladino Mestne občine Ljubljane je organizacijska enota Oddelka za kulturo in opravlja naslednje naloge:


  - spremlja položaj mladih v MOL, zlasti populacije med 15 in 29 let,
  - pripravlja strokovne podlage in koordinira celovito mladinsko politiko v MOL,
  - sodeluje z vsemi akterji, ki vplivajo na položaj mladih v MOL, od izobraževanja, zaposlovanja, kulture, športa, stanovanjske politike, zdravja, sociale in drugimi,
 - odpira možnosti za dejavno participacijo mladih pri oblikovanju različnih javnih politik, ki vplivajo na njihov položaj,
 - spodbuja ustanavljanje in delovanje četrtnih mladinskih centrov ter izvajanje programov in projektov, namenjenih mladim,
 - zagotavlja informiranje in svetovanje mladinskim organizacijam in organizacijam, ki se ukvarjajo z mladimi,
 - pripravlja in izvaja javne razpise za izvedbo programov in mladinskih projektov ter programov za mlade v MOL,
 - pripravlja programe izobraževanja za mladinske delavce za delovanje v organizacijah ter izvaja podporne dejavnosti za mladinske organizacije.


Javni zavod Mladi zmaji z mrežo mladinskih centrov v četrtnih skupnostih

Javni zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih

Kontakt: www.mladizmaji.si

Javni zavod Mladi zmaji je MOL leta 2009 ustanovila z namenom opravljanja dejavnosti izvajanja programov za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih in njihovih družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja četrtnih mladinskih centrov, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti ustanovitelja in so namenjeni izvajanju dejavnosti za mlade in njihove družine.

Mladi zmaji omogočajo mladim od 8 do 29 let ter njihovim družinam varno in kvalitetno preživljanje prostega časa z metodami neformalnega izobraževanja.

Četrtni mladinski centri Zalog, Šiška, Bežigrad in Šiška so vpeti v svoje okolje, sodelujejo z okoliškimi nevladnimi organizacijami, osnovnimi in srednjimi šolami ter centri za socialno delo, drugimi javnimi zavodi in domovi starejših občanov. Mladi zmaji sicer izvajajo projekte tudi v drugih Četrtnih skupnostih v MOL, redno tudi v četrtnih centrih Golovec in Posavje.

V četrtnih mladinskih centrih potekajo popoldanske prostočasne aktivnosti tudi v sodelovanju z različnimi nevladnimi organizacijami, pomoč pri učenju, svetovanje in informiranje. Četrtni mladinski centri izvajajo tudi skupne projekte z lokalno skupnostjo, organizirajo mednarodne mladinske izmenjave in tabore, v času šolskih počitnic pa izvajajo pestre počitniške dejavnosti.

Javni zavod Mladi Zmaji v skladu s Strateškim načrtom zavoda za obdobje 2014 - 2020 sledi naslednjim ključnim razvojnim usmeritvam:
- širitev centrov v vse četrtne skupnosti MOL,
- zagotovitev stabilnega in kontinuiranega poslovanja zavoda,
- krepitev aktivne participacije otrok in mladih v lokalnih skupnostih,
- skrb za ranljive skupine otrok in mladih,
- povečati vključenost mladinskih organizacij v centrih,
- odpiranje centrov za potrebe lokalnih skupnosti,
- spodbujanje vključevanja prostovoljcev in praktikantov,
-skrb za strokovnost in avtonomijo zaposlenih,
- krepitev sodelovanja z javnimi zavodi MOL, nacionalnimi in mednarodnimi partnerskimi organizacijami ter
- okrepitev prepoznavnosti zavoda v javnosti.


Podpora delovanju mladinskih organizaciji in organizacij za mlade

Urad za mladino spodbuja izvajanje programov in projektov nevladnih organizacij s področja mladinske dejavnosti na dva načina:
- z zagotavljanjem možnosti za brezplačno uporabo prostorov za delovanje organizacij,
- z vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje projektov in programov za mlade.

Predmet razpisa je sofinanciranje lokalnih mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije (finančna podpora nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani), mednarodnih povezav (spodbujanje mednarodnega sodelovanja, mreženja in vključevanja v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane). S tem pospešujemo odpiranje v mednarodni prostor, ki nudi več možnosti za izmenjavo dobrih praks in razvoj mladinskega dela, nova mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij (finančna podpora nepridobitnim mladinskim organizacijam za skupne aktivnosti na področju informiranja mladih in promocije ideje nenasilja med mladimi) in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL (namenjenih socialno ogroženim otrokom in mladim v njihovem domačem okolju).

Mreženje akterjev na področju mladinske dejavnosti

Z namenom povezovanja mladinskih organizacij in organizacij za mlade, za lažjo možnost izmenjave dobrih praks, za pomoč pri promociji in obveščanju, Urad za mladino podpira tri vsebinske mreže.

Vsebinska mreža na področju informiranja L'mit
Info ŠKUC (koordinator mreže)
Kontakt: www.lmit.org

Ljubljanska mreža info točk - L'MIT, združuje devet organizacij – Društvo ŠKUC, CSD Moste Polje – Svetovalnica Fužine, KUD Anarhiv, Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Otona Župančiča, Mladinsko-informacijski center – MIC, Združenje DrogArt, DIC Legebitra, Zavod MOBIN in Zavod MISSS.

Glavni namen mreže je mladim in mladinskim organizacijam v Mestni občini Ljubljana nuditi podporo pri iskanju pravšnjih in uporabnih informacij in informativnih virov. L’MIT zato zbira, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije, ki jih mladi potrebujejo pri uresničevanju svojih interesov, doseganju želenih ciljev, pri sprejemanju pomembnih odločitev in osamosvajanju.

Na spletni strani www.lmit.org mladi lahko najdejo informacije o izobraževanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah, aktivizmu, ekologiji, duhovnosti, zdravju in pomoči v stiski, lokalnih organizacijah in službah za mlade, razvoju mladinskega dela, razpisih in natečajih in evropskih programih za mlade.

Vsebinska mreža na področju preprečevanja nasilja Drugačna zveza
Društvo Ključ (koordinator mreže)
Kontakt: www.drustvo-kljuc.si

Aktivnosti mreže so posredno namenjene osebam z izkušnjo katere koli oblike nasilja (psihično, fizično, ekonomsko, spolno, trgovina z ljudmi) in spodbujanju mladih, da nasilje prepoznajo in ga ne tolerirajo. Skozi preventivne dejavnosti dijake in dijakinje osvešča o oblikah nasilja in samozaščitnih ukrepih, da žrtve nasilja ne bi postali sami.

Člani mreže so: Društvo Ključ, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske, Društvo informacijski center Legebitra, Društvo Škuc in KUD Transformator.

Vsebinska mreža na področju preventivnega uličnega dela Mlada ulica
Zavod BOB (koordinator mreže)
Kontakt: sl-si.facebook.com/pages/Mre%C5%BEa-Mlada-Ulica/182745635234467

V Mreži Mlada ulica delujejo organizacije s področja mladinskega dela s skupno vizijo spoznavati stiske, potrebe in želje mladih. Mrežo sestavlja skupina mladinskih uličnih delavcev, ki se ob koncih tedna druži z mladimi na različnih javnih površinah v Ljubljani.

Dejavnosti Mreže so oblikovane z namenom reševanja problematike zbiranja mladih na javnih površinah MOL. Skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo ustvarja nove rešitve, ki omogočajo kvalitetnejše sobivanje.

Členice mreže Mlada ulica so: Zavod BOB, Javni zavod Mladi zmaji, DrogArt, KUD Transformator, Društvo študentov andragogike in pedagogike, Društvo študentov psihologije Slovenije, Zavod Samostalnik in Društvo Mladi hišni prijatelji.

Mladinski svet Ljubljane
Kontakt: www.mslj.org

V skladu z Zakonom o mladinskih svetih Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za delovanje Mladinskega sveta Ljubljane. Mladinski svet Ljubljane združuje mladinske organizacije, ki delujejo na območju MOL, je posvetovalno telo, ki zagotavlja pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja.

Mednarodno sodelovanje

Urad za mladino je leta 2012 postal del mreže European Master in Migration and Intercultural Relations EMMIR – A transnational African European Network, ki je partner programa Erasmus Mundus podiplomskega študija.

Iz Slovenije v mreži sodelujejo še Univerza v Novi Gorici, Slovenska filantropija, Inštitut za migracije pri SAZU. Nosilka mreže je Univerza Carl von Ossietzky, Oldenburg, partnerji pa: Univerza Stavanger, Norveška, Univerza South Bohemia, Češka, Afhad University for Women, Sudan, Makerere University in Mbarara University, Kampala, UN Office for Refugees, Uganda, Ruppin Academic Centre, Izrael.

Podiplomskim študentom omogočamo praktično izkušnjo sodelovanja pri interkulturnih programih, ki se izvajajo v okviru Urada za mladino in JZ Mladi zmaji v Ljubljani.