petek, 19. 1. 2024

Vpis prvošolčkov je pred vrati

Na vseh ljubljanskih javnih osnovnih šolah bo od 12. do 15. februarja 2024 med 8. in 12. ter med 16. in 18. uro potekal vpis prvošolcev za šolsko leto 2024/25. Letos osnovne šole vpisujejo otroke, rojene leta 2018.

Vpis bo organiziran v prostorih šole in bo potekal osebno. Staršem svetujemo, da pridejo v šole skupaj z otroki.

Odlog šolanja in izobraževanje na domu

Otroku se lahko začetek šolanja odloži za eno leto na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Glede postopka ugotavljanja pripravljenosti in odložitve šolanja je pristojna šolska svetovalna služba.
Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo.
Za svojega otroka lahko starši organizirajo izobraževanje na domu, ki pa ga ne priporočamo zaradi velike kakovosti pouka in drugih dejavnosti v osnovnih šolah in širših pozitivnih učinkov obiskovanja pouka v šoli, kot so medsebojno učenje veščin, sodelovanje in druženje otrok. V tem primeru mora biti otrok vpisan v svojo matično šolo ali, v primeru prepisa, v eno izmed drugih osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju na domu. Starši so dolžni najpozneje do začetka šolskega leta (to je do 31. 8. 2024) o izobraževanju otroka na domu pisno obvestiti osnovno šolo, v katero je otrok vpisan, pri tem pa ji posredovati vse podatke, ki jih predpisuje določba 89. člena Zakona o osnovni šoli.

V katero šolo se vpiše otroka in kako poteka prepis v drugo šolo?

Starši svoje otroke vpišejo v šolskem okolišu glede na stalno ali začasno prebivališče (matična šola). Šolski okoliš se preveri na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci – Osnovne šole ali na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (aplikacija SOKOL).
Starši lahko vpišejo otroka v 1. razred v šolo zunaj svojega šolskega okoliša, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša in se predhodno o tem dogovori s šolo iz matičnega okoliša; torej, če so izpolnjeni pogoji, v skladu z Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18; v nadaljevanju: Uredba).
Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši najprej vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najpozneje v 14 dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločiti v 30 dneh od dneva, ko je prejela vlogo, in pred tem pridobiti soglasje otrokove matične šole.

Kdaj šola lahko izda soglasje za prepis?

Pri vpisu otrok v 1. razred so ljubljanske osnovne šole dolžne ravnati v skladu z Uredbo in poskrbeti z medsebojnim obveščanjem in soglašanjem za enakomerno zasedenost osnovnih šol in uravnoteženo prehajanje učencev med šolami različnih šolskih okolišev. Pri tem šola lahko soglaša s prepisom otroka, če s tem ni kršena pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, če to ne povzroči oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov in če se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število oddelkov, kar bi povzročilo spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

Pravica do brezplačnega prevoza učencev v osnovni šoli

Pravico do brezplačnega prevoza imajo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli tisti učenci v osnovni šoli, ki obiskujejo šolo v svojem šolskem okolišu in zanje velja, da je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole ali da pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.
Brezplačni prevoz, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, Mestna občina Ljubljana v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja tudi učencem s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne osnovne šole, in učencem, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. O načinu prevoza se šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo, sklene se pogodba.

Brezplačni krajši programi za 5 do 6 let stare otroke, ki še ne obiskujejo vrtca

Za otroke, ki niso vpisani v programe predšolske vzgoje v vrtcih in ki bodo s 1. septembrom 2024 vstopili v prvi razred osnovne šole, je v Vrtcu Andersen organiziran brezplačen krajši program. V program se lahko vključijo tudi njihovi mlajši, 4-letni sorojenci, in tudi otroci z odloženim šolanjem, ki še ne obiskujejo vrtca. Program bo potekal v enoti Marjetica, Bitenčeva 4, v popoldanskem času, vanj pa se lahko vpišejo otroci s celotnega območja Ljubljane. Program je brezplačen.
Za več informacij se lahko obrnete na svetovalno delavko vrtca Nadjo Beguš (e-naslov nadja.begus@vrtecandersen.si ali številka 01 583 82 18).

Več informacij o vpisu v prvi razred dobite na vseh ljubljanskih osnovnih šolah ter na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje na e-naslovu izobrazevanje@ljubljana.si.