Mesto, dostopno vsem

Prispevamo k boljšemu življenju

Med temeljne naloge na tem področju sodijo reševanje socialnega položaja najšibkejših, neprofitna stanovanjska politika, prilagajanje infrastrukture osebam z oviranostmi, doplačevanje oskrbe v domovih za starejše in v socialnovarstvenih zavodih za odrasle, zagotavljanje socialnovarstvenih storitev pomoči družini na domu ter preko javnih razpisov sofinanciranje raznolikih programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki izvajajo vrsto drugih aktivnosti, s katerimi skupaj prispevamo k boljšemu življenju ranljivih skupin in zagotavljamo enakost spolov.

Povečujemo dostopnost

Dostopnost mesta vsem, še posebej osebam z oviranostmi, sodi med naše ključne prioritete, ki so vključene v vse mestne razvojne politike. S tem se od leta 2007 še posebej dejavno ukvarja Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL kot posvetovalno telo župana.

Odpravljamo arhitekturne ter komunikacijske ovire

Z mnogo aktivnostmi in ukrepi, tudi na osnovi akcijskih načrtov, povečujemo dostopnost – na javnih površinah odpravljamo arhitekturne ovire z nižanjem robnikov pločnikov, urejamo posebna javna parkirna mesta, na semaforjih nameščamo tipke za osebe z okvaro vida, večino javnih sanitarij smo preuredili za osebe z oviranostmi, nekatere objekte smo opremili s ključavnicami za evro ključe, mnoge mestne zgradbe so opremljene s sistemom za osebe z okvarami sluha itd.

Talni taktilni vodilni sistem

Leta 2012 smo pripravili celovit načrt talnega taktilnega vodilnega sistema, v katerem je predvidena ureditev varnih poti za slepe in slabovidne, povezanih s postajališči mestnih avtobusov. Skladno z načrtom sistematično in postopno vgrajujemo taktilne oznake po javnih površinah v centru mesta, ob prenovah pa tudi na preostalih lokacijah, ki jih načrt ne zajema.

7b Taktilna pot Copova ulica foto Nik Rovan

Z nameščanjem talnih taktilnih oznak, ki slepim in slabovidnim omogočajo boljšo orientacijo in mobilnost po javnih površinah, smo v MOL začeli na Bregu. Od prenove v letu 2013 je slepim in slabovidnim prijaznejša in dostopnejša tudi znamenita Čopova ulica.

Prilagodili smo dostopnost mnogih mestnih stavb in rekreativnih površin

Osebam z oviranostmi je dostopnih več kot 200 javnih zgradb MOL – osnovnih šol, športnih objektov, kulturnih ustanov, enot zdravstvenega doma in lekarn ter upravnih prostorov. Vidnejši objekti so: Mestna hiša, Športni center Stožice, Gimnastični center Ljubljana, Kopališče Kolezija, Ljubljanski grad, Mestni muzej Ljubljana, Mestno gledališče Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška, mestne knjižnice itd. Prilagojenih je tudi vedno več zunanjih rekreativnih površin (Tivoli, otroška igrišča v Severnem parku, Bloudkovem parku in v Šmartinskem parku).

Dostopnost javnega prevoza

Od leta 2007 smo postopoma razvijali celovit projekt zagotavljanja mobilnosti za osebe z oviranostmi v Ljubljani. Za lažjo mobilnost starejših in oseb, ki težje hodijo, smo leta 2008 uvedli električna vozila »Kavalir«, ki omogočajo brezplačen prevoz do vseh pomembnejših ciljev v mestni peš coni. Vožnje z njimi je možno tudi vnaprej naročiti po telefonu. Od leta 2012 omogočamo tudi storitev Prevoz na klic za prevoz z avtobusi javnega potniškega prometa LPP, kjer si osebe z oviranostmi vnaprej naročijo specifično pomoč na avtobusu in prilagojeno vrsto vozila. Do danes smo večino avtobusov mestnega potniškega prometa posodobili, vsi so nizkopodni, mnogi med njimi imajo notranje glasovne in vizualne napovednike naslednjih postajališč in tudi klančine za vstop z invalidskim vozičkom. Mladoletniki in odrasle osebe s telesno okvaro ter njihovi spremljevalci lahko pridobijo brezplačno vozovnico LPP v skladu s predpisi, ki urejajo usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, in predpisi na področju invalidskega in pokojninskega zavarovanja.

Prilagojeno uradno spletno mesto

Upoštevali smo potrebe starejših in uporabnikov s senzornimi omejitvami in v letu 2017 naredili uradno spletno stran www.ljubljana.si dostopnejšo (standard Konzorcija za svetovni splet, ki ustreza ravni dostopnosti AA).

Dostopnost do storitev, informacij in programov

Dostop do javnih storitev uresničujemo z nameščanjem naprav za prilagojen prenos informacij (avdio vodila, indukcijske zanke, tipne karte, video prikazovalniki), z uresničevanjem pravice do tolmača za gluhe pri zdravniku in v upravnih postopkih, s prednostno dodelitvijo prilagojenih neprofitnih najemnih stanovanj osebam z oviranostmi, z individualiziranimi programi in pripomočki v vrtcih in osnovnih šolah, z zagotavljanjem posebnega volišča, opremljenega z elektronsko napravo za glasovanje s pomočjo zvoka, z izvajanjem prilagojenih kulturnih predstav v naših kulturnih ustanovah, z individualno organiziranimi programi turističnega vodenja po mestu, s sofinanciranjem mnogih drugih organizacij, ki izvajajo programe in projekte za osebe z oviranostmi.

Na konferenci EUROCITIES 2013 v Gentu smo za projekt Zagotavljanje varnosti in enakih možnosti v prometu za otroke in osebe z oviranostmi prejeli  letno nagrado organizacije EUROCITIES v kategoriji Smart living.

Tipna maketa na Ljubljanskem gradu

Na Ljubljanskem gradu smo leta 2013 izdelali tipno maketo, ki stoji na grajskem dvorišču in v brailovi pisavi označuje najpomembnejše oz. najbolj prepoznavne točke gradu, s čimer je slednji postal dostopnejši in zato tudi prijaznejši slepim in slabovidnim osebam.

14 Klancina za dostop v bus arhiv LPP
Avtobusi mestnega potniškega prometa, opremljeni s klančino za vstop z invalidskim vozičkom. Foto: LPP

Uporaba evro ključa v Ljubljani

Evro ključ je standardizirana različica ključa, ki osebam z oviranostmi (ključ prejmejo v trajno last, pri nas na primer preko invalidskih društev in združenj), načeloma po celi Evropi, omogoča samostojen in neoviran dostop do njim namenjenih naprav in prostorov (dvižne naprave, sanitarije ipd.). Javne sanitarije, namenjene funkcionalno oviranim osebam oziroma osebam na vozičkih, so zaklenjene. Odpirajo se s ključem »EUROKEY« (t. i. evroključem). Tovrstni ključ si osebe z gibalnimi oviranostmi za stalno priskrbijo pri ustrezni invalidski organizaciji in ga lahko uporabljajo tako doma kot v tujini – kjer koli je infrastruktura opremljena s ključavnicami »EUROKEY«.

V delovnem času vam lahko pomaga sodelavec javnega podjetja VOKA SNAGA, ki je dosegljiv na telefonski številki 041 317 448.

Lokacije evro ključavnic za uporabo evro ključev v Ljubljani:

  • večstanovanjski objekt, Topniška ulica 33 - invalidska dvižna ploščad,
  • večstanovanjski objekt, Jelinčičeva ulica 4 - invalidska dvižna ploščad,
  • podhod Ajdovščina - invalidska dvižna ploščad (2x),
  • glavna železniška postaja - invalidska dvižna ploščad (dostop na perone),
  • Kresija (vhod iz Pogačarjevega trga oziroma iz tržnice) – sanitarije,
  • Zdravstveni dom Ljubljana, enota Bežigrad, Kržičeva ulica 10 - invalidska dvižna ploščad,
  • Mesarski most (vhod pod mostom) – sanitarije,
  • parkirna hiša Kongresni trg (vhod Bukvarna) – sanitarije,
  • nakupovalno središče Citypark, Šmartinska cesta – sanitarije,
  • Plečnikove Žale (v paviljonu pri vežicah, kjer se nahaja Plečnikova cvetličarna) – sanitarije.