Služba za notranjo revizijo

Služba za notranjo revizijo deluje kot skupna notranjerevizijska služba, organizirana pri neposrednem proračunskem uporabniku (občini), v katero so vključeni posredni proračunski uporabniki, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Poslanstvo notranjega revidiranja je krepitev in zaščita vrednosti organizacije z dajanjem objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganj, s svetovanjem in poglobljenim razumevanjem delovanja organizacije.

Sodelavci v Službi za notranjo revizijo spoštujemo načela in pravila vedenja zapisana v Kodeksu etike, ki ga je sprejel Inštitut notranjih revizorjev (IIA) ter pravila vedenja in moralnih norm, ki smo jih prostovoljno zapisali z namenom določiti, kaj zaposleni štejemo kot dolžno ravnanje posameznika znotraj službe in v odnosu do okolja.

Storitve zagotavljamo za 134 revizijskih enot v Mestni občini Ljubljana.

Poglavitne naloge Službe za notranjo revizijo so:

  • svetovanje o obvladovanju tveganj, notranjih kontrolah in postopkih vodenja,
  • neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju MOL,
  • ocenjevanje spoštovanja razvojnih politik, načrtov, programov in postopkov, določenih v zakonih in drugih predpisih,
  • ocenjevanje tveganosti delovanja posameznih področij oziroma organizacijskih enot mestne uprave ter organizacij, katerih ustanoviteljica je MOL oziroma v katerih ima MOL delež ali sofinancira njihovo dejavnost,
  • priprava metodologije za delo notranje revizije, ki omogoča uvajanje sodobnih revizijskih metod in tehnik v prakso.