Organizacijske enote v sestavi

Odsek za socialno varstvo

Glavnino nalog, ki jih v MOL izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi. Od sredstev, ki jih MOL namenja področju socialnega varstva, je večina namenjena izvajanju zakonskih obveznosti, ostalo pa sofinanciranju socialnovarstvenih programov, socialnim transferjem po Odloku o denarni pomoči ter zaposlitvam v programih javnih del.

Strateške usmeritve MOL na področju socialnega varstva za obdobje do 2027 so oblikovane na osnovi državnih in občinskih predpisov. Opredeljene so v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2021 do 2027, ki jo je julija 2021 sprejel Mestni svet MOL. Poleg tega so konkretne aktivnosti opredeljene tudi v akcijskih načrtih Načrt ukrepov Ljubljana. Dostopna vsem. Za mesto, dostopno osebam z oviranostmi in starejšim, za obdobje od 2021 do 2025 in Akcijski načrt "Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana" za obdobje od 2019 do 2022.

Zakonsko opredeljene naloge:

  • zagotavljamo in subvencioniramo storitev pomoč družini na domu, 
  • plačujemo in doplačujemo stroške oskrbe v zavodih za odrasle - domovih za starejše in v posebnih socialno varstvenih zavodih,
  • neposredno spremljamo delovanje javnega zavoda Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, katerega ustanovitelji smo ter koncesionarja.

Občinske denarne pomoči:

  • zagotavljamo in izplačujemo sredstva za denarne pomoči Mestne občine Ljubljana na podlagi Odloka o denarni pomoči.

Odsek za zdravje

Na Odseku za zdravje opravljamo naloge, ki so opredeljene v predpisih s področja zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter lekarniške dejavnosti ter sofinanciramo izvajanje programov varovanja zdravja preko vsakoletnih javnih razpisov.

Zakonsko določene naloge:

  • določamo in zagotavljamo mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, ki vključuje osnovno zdravstveno dejavnost (splošna medicina, šolska medicina, pediatrija, zobozdravstvo odraslih, zobozdravstvo otrok in mladine, ginekologija, fizioterapija, patronažna zdravstvena nega, nenujni reševalni prevozi, zdravstvena vzgoja itd.) in lekarniško dejavnost,
  • neposredno spremljamo delovanje javnih zavodov Zdravstveni dom Ljubljana in Lekarna Ljubljana, katerih ustanovitelji smo, in koncesionarjev na primarni ravni,
  • vodimo postopke podeljevanja koncesij za osnovno zdravstveno in lekarniško dejavnost,
  • zagotavljamo mrliško pregledno službo in financiranje anonimnih pokopov.