Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL

Zaključen:

Datum objave: 12. 9. 2008

MOL objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju: ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - UPB) javni razpis.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Vloge morajo biti oddane na naslov MESTNA OBČINA LJUBLJANA, GLAVNA PISARNA, ADAMIČ-LUNDROVO NABREŽJE 2, 1000 LJUBLJANA (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).

Šteje se, da je vloga za koncesijo št. 4.1. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki besedila javnega razpisa) oddana po pošti, prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 22. 9. 2008 do 24. ure.

Šteje se, da je vloga za koncesijo št. 4.2. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki besedila javnega razpisa) oddana po pošti, prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 13. 11. 2008 do 24. ure.

Obrazci