Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2018 in/ali za leta od 2018 do 2020: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

Zaključen: 27. 10. 2017

Datum objave: 6. 10. 2017
Rok za prijavo: 27. 10. 2017

Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ ali programov (v nadaljevanju: programov) nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana (MOL) ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisanih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe.

Vlogo za vsak program posebej vlagatelj pripravi v spletni aplikaciji na povezavi http://erazpisisubvencije.ljubljana.si (ob prvem vstopu je zahtevana registracija).

Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za prijavo programa na ta javni razpis, mora vlagatelj iz spletne aplikacije natisniti izpolnjen prijavni obrazec, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti vse zahtevane priloge. Tako pripravljeno vlogo pošlje po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 27. 10. 2017. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne, do 24:00 ure, oddane s priporočeno pošto (datum poštnega žiga velja kot datum oddaje vloge).

Datoteka s celotno razpisno dokumentacijo vsebuje:
1 BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
2 VSEBINSKA IN FINANČNA MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV IN MERILA ZA ODMERO VIŠINE SREDSTEV SOFINANCIRANJA
3 PRIJAVNI OBRAZEC za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2018 in/ali za leta od 2018 do 2020: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA – LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO
4 VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU PROGRAMA ZA LETO 2018
5 VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU PROGRAMA ZA OBDOBJE 2018 DO 2020
6 ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO (obrazec)
7 OBRAZEC ZA PRVO FAZNO POROČILO 2018 (januar - maj)
8 OBRAZEC ZA DRUGO FAZNO POROČILO 2018 (januar - september)
9 OBRAZEC ZA ZAKLJUČNO POROČILO 2018

 

 

 

Razpisne datoteke