Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2019 in/ali za leta od 2019 do 2021: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

Zaključen: 2. 11. 2018 , odpiranje prijav: 7. 11. 2018

Datum objave: 12. 10. 2018
Rok za prijavo: 2. 11. 2018
Odpiranje prijav: 7. 11. 2018

Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ ali programov (v  nadaljnjem besedilu: programov) nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov MOL ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, vse z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma njihovo financiranje ureja veljavna zakonodaja.

Vlogo za vsak program posebej vlagatelj pripravi v spletni aplikaciji na povezavi http://erazpisisubvencije.ljubljana.si (ob prvem vstopu je zahtevana registracija).

Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za prijavo posamičnega programa na ta javni razpis, mora vlagatelj iz spletne aplikacije natisniti izpolnjen prijavni obrazec, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti vse zahtevane priloge.

Tako pripravljeno vlogo mora vlagatelj poslati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno petka, 2. 11. 2018. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne, do 12:00 ure, oddane s priporočeno pošto (kot točen čas oddaje vloge veljajo datum, ura in minuta iz poštne nalepke na ovojnici oziroma datum, ura in minuta, jasno razvidni na ovojnici, v primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev).

Datoteka s celotno razpisno dokumentacijo vsebuje:

  1. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
  2. VSEBINSKA IN FINANČNA MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV IN MERILA ZA ODMERO VIŠINE SREDSTEV SOFINANCIRANJA
  3. PRIJAVNI OBRAZEC za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2019 in/ali za leta od 2019 do 2021: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA – LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO
  4. VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU PROGRAMA ZA LETO 2019
  5. VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU PROGRAMA ZA OBDOBJE 2019 DO 2021
  6. ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO (obrazec)
  7. OBRAZEC ZA PRVO FAZNO POROČILO 2019 (januar - maj)
  8. OBRAZEC ZA DRUGO FAZNO POROČILO 2019 (januar - september)
  9. OBRAZEC ZA ZAKLJUČNO POROČILO 2019

Razpisne datoteke