Služba za organiziranje dela mestnega sveta

Naloge, ki jih opravlja Služba za organiziranje dela mestnega sveta so naslednje:

  • Opravlja naloge za pripravo in izvedbo sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, razen za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
  • Opravlja naloge za člane mestnega sveta in svetniške klube.
  • Vodi evidenco pravnih aktov, ki jih sprejme mestni svet, in objavlja splošne akte na spletni strani MOL.
  • Opravlja naloge za nadzorni odbor, volilno komisijo in druge organe MOL s področij, ki jih ne pokrivajo drugi organi mestne uprave.