Služba za pravne zadeve

Naloge, ki jih opravlja Služba za pravne zadeve, so naslednje:

 • Opravlja pravne preglede osnutkov in predlogov predpisov in drugih splošnih aktov MOL z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti in z vidika pravil pravne tehnike.
 • Zagotavlja strokovno sodelovanje in podporo organom mestne uprave na področju korporacijskega in evropskega prava.
 • Daje pravna mnenja v vseh zadevah iz pristojnosti MOL.
 • Vodi upravne postopke na drugi stopnji.
 • Opravlja pravne preglede vseh pravnih poslov MOL, ki jih pripravljajo organi mestne uprave, in daje strokovno soglasje za njihovo sklenitev.
 • Sodeluje z organi mestne uprave pri pravnem oblikovanju nepremičninskih pravnih poslov in ostalih pravnih poslov.
 • Pripravlja predloge poravnav.
 • Zagotavlja zastopanje MOL v vseh sodnih in upravnih postopkih ter v postopkih mediacije.
 • Vlaga pravna sredstva za zavarovanje nepremičnega premoženja MOL.
 • Prevzema vsa sodna pisanja za MOL ter skrbi za pravilno in pravočasno odzivnost MOL na sodna pisanja.
 • Predlaga zunanje sodelavce (odvetnika, notarja, izvedenca in druge) in jim dodeljuje v delo sodne in druge zadeve MOL.
 • Vodi evidence vseh sodnih zadev in izvensodnih poravnav, zunanjih sodelavcev MOL in zadev, ki so jim zaupane v delo.

 

Organizacijske enote v sestavi:

 • Odsek za sodne in upravne postopke
 • Odsek za pripravo in pregled pravnih aktov
Več o organizacijskih enotah Službe za pravne zadeve