Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj

Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: SVPNS v MOL) je na podlagi prvega odstavka 136. člena Stanovanjskega zakona (Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljane (Ur. l. RS, št., 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 4. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 41/07) s Sklepom imenoval Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Svet spremlja uresničevanje pravic najemnikov ter pri tem sodeluje s posamezniki, organizacijami in ustanovami, ki delujejo na tem področju. Nima pristojnosti in virov, da bi neposredno nudil svetovanje in informacije posameznikom in posegal v konkretne primere, pač pa je organ Mestne občine Ljubljana, ki ima posvetovalno funkcijo in Mestnemu svetu MOL posreduje svoja stališča in priporočila v zvezi s stanovanjsko politiko mesta in vprašanji varstva pravic najemnikov v mestu.

Delovanje poteka po načelih, ki jih je SVPN v MOL sprejel in ki so v skladu z mednarodnimi dokumenti na tem področju.

Tako si prizadeva za:

  • razvoj varstva pravic potrošnikov na stanovanjskem področju;
  • razvoj najemnega sektorja v smeri modernih, kakovostnih storitev;
  • boljše povezovanje in sodelovanje vseh udeležencev na tem področju.

Pravna pomoč

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Ljubljana nudi 2-urno tedensko brezplačno pravno pomoč najemnikom stanovanj v Ljubljani, ki jo financira Mestna občina Ljubljana oziroma njen Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana.

V primeru, da potrebujete pravno pomoč v zvezi z stanovanjsko ali najemno problematiko se lahko zglasite v prostorih PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Ljubljana, Metelkova ulica 6, Ljubljana (pritličje - desno), vsak torek od 14.00 do 16.00 ure.

Naročanje najemnikov stanovanj na brezplačno pravno svetovanje v okviru pravno-informacijske pisarne na Metelkovi ulici 6 poteka ustno po stacionarnem telefonu (01/521 18 88) oziroma pisno po elektronski pošti (pic@pic.si) oz. po navadni pošti. Predhodne najave in naročanje (2 urno tedensko brezplačno svetovanje) je možno med delavnikom od 9.00 do 14.00 ure.

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Ljubljana za vas v okviru brezplačnega pravnega svetovanja najemnikom stanovanj v MOL opravlja naslednje naloge:

  • pravno svetovanje najemnikom stanovanj v obliki neobveznih mnenj in priporočil
  • svetovanje o pravicah, obveznostih in pravnih razmerjih s področja stanovanjskih vprašanj, ki se nanašajo na najemnike stanovanj,
  • sestavljanje dopisov v zvezi z urejanjem stanovanjskih razmerij najemnikov stanovanj,
  • svetovanje in seznanjanje s pristojnostmi organov javne uprave in drugih organov in organizacij, odvetnikov, notarjev ter drugih, ki so pristojni za urejanje stanovanjskih zadev, ki se nanašajo na najemnike in napotitve najemnikov na pristojne organe.
  • obveščanje najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana o spremembah zakonodaje.