Statutarno pravna komisija

Statutarno pravna komisija

Komisija je bila imenovana na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 23. 1. 2023.

Naloge

  • Preverja skladnost aktov MOL z ustavo, zakoni, podzakonskimi akti ter predpisi MOL,
  • v vseh fazah sprejemanja ali spreminjanja in dopolnjevanja obravnava statut MOL in poslovnik sveta,
  • obravnava osnutke in predloge odlokov in drugih aktov, ki jih sprejema svet,
  • obravnava predloge avtentičnih razlag splošnih aktov sveta,
  • opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.