Odbor za finance

Odbor je bil imenovan na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 23. 1. 2023.

Naloge

  • Obravnava vse splošne akte, ki jih sprejema svet in imajo materialne posledice za proračun MOL,
  • obravnava in sodeluje pri pripravi proračuna MOL,
  • spremlja in daje mnenje k izvrševanju proračuna,
  • obravnava in sodeluje pri pripravi zaključnega računa MOL,
  • spremlja in predlaga davčno politiko MOL,
  • obravnava ali predlaga splošne akte, ki predpisujejo davke, takse, pristojbine in druge dajatve v MOL,
  • obravnava zadeve in daje predloge v zvezi z upravljanjem pravic, finančnega in stvarnega premoženja MOL,
  • obravnava predloge za zadolževanje MOL ter javnih podjetij in javnih zavodov,
  • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.