Odbor za urejanje prostora

Odbor za urejanje prostora je bil imenovan na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 23. 1. 2023.

Naloge

  • Spremlja uresničevanje strategije trajnostnega razvoja,
  • spremlja usklajevanje prostorskih sestavin planskih aktov MOL z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije,
  • spremlja usklajevanje planskih aktov MOL s strategijo regionalnega razvoja,
  • spremlja stanje na področjih urejanja prostora ter urejanja stavbnih zemljišč v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
  • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.