1. seja Odbora za varstvo okolja MS MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 5. 2. 2019 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev sklepčnosti Odbora za varstvo okolja

  2. Konstituiranje Odbora za varstvo okolja

  3. Obravnava predloga v 5. točki predlaganega dnevnega reda 2. seje MS MOL

  4. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2017 in projektov v izvajanju
    https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/5.-tocka-koncno-porocilo-o-opravljenem-nadzoru-MOL-za-leto-2017.pdf

  5. Razno

Zapisnik