15. sejo Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 6. 5. 2013 / 14:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Odbora za varstvo okolja

  2. Informacija o realizaciji Programa varstva okolja za obdobje 2007-2012 (ustno predstavi vodja Nataša Jazbinšek Sršen)

  3. Seznanitev z gradivi v okviru priprave na razpravo na 26. seji MS MOL:

  4. Pobude in vprašanja