25. seja Odbora za varstvo okolja MS MOL

KLUB 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 8. 6. 2022 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev sklepčnosti odbora

  2. Potrditev zapisnika 23. seje in 1. korespondenčne seje Odbora za varstvo okolja

  3. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda
    Živalski vrt Ljubljana za leto 2022 iz naslova povečanega obsega dela

  4. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Živalskega vrta Ljubljana za leto 2021 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (predlog 9 pri 8. točki 33. seje MS MOL)

  5. Razno