3. seja Odbora za varstvo okolja MS MOL

v Klubu 11 Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 3. 4. 2019 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev sklepčnosti Odbora za varstvo okolja

  2. Potrditev zapisnika 2. seje odbora

  3. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto

  4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019

  5. Predstavitev projekta zaščite Barja pred nadalnjim onesnaževanjem

  6. Razno

Zapisnik