1. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 9. 12. 2002 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov
    a) Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev v Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 10. 11. 2002
    b) Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev Župana Mestne občine Ljubljana dne 10. 11. 2002 in 1. 12. 2002
  2. Imenovanje Mandatne komisije
  3. Poročilo Mandatne komisije, potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev o izvolitvi županje
  4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  5. Slovesna prisega županje in njen pozdravni nagovor

Gradivo k 2. a točki ter pritožba Stranke ekoloških gibanj Slovenije in Evite Leskovšek k 4. točki sta priložena, ostalo gradivo boste prejeli naknadno.

Prosim Vas, da s seboj prinesete potrdilo o izvolitvi, ki ste ga prejeli od Mestne volilne komisije Mestne občine Ljubljana, in osebni dokument.

Morebitno odsotnost sporočite na telefonsko številko 306 10 60, Služba za organiziranje dela Mestnega sveta.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik 

Priloge (samo svetnikom):
- Statut MOL in Poslovnik MS MOL
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov
- Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov
- Navodilo za uporabo glasovalne naprave
- Parkiranje v času zasedanja MS MOL
- Letopis MOL za leto 2000 - 2001

Vabljeni:
- Mestna volilna komisija Mestne občine Ljubljana
- Direktorica Mestne uprave MOL
- Predstojniki organov in služb Mestne uprave MOL

 

 

Zapisnik