11. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 5. 2. 2024 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

 5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana

 6. a) Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2022
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2024 iz naslova povečanega obsega dela

 7. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2024

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d. o. o., za leto 2024

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. a) Predlog Sklepa o določitvi prejemkov za člane Nadzornega sveta ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
  b) Predlog Sklepa o določiti prejemkov za člane Nadzornega sveta Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

 10. Predlog sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – Prodajna pogodba za nepremičnine s parc. št.: 1563/14, 1563/15, 1563/18, 1556/21, 1556/23, 1556/48, 1556/51, 1556/54, 1556/55, 1556/56, 1556/58, 1556/60, 1556/62, 1556/63, 1556/65 in 1562/163, vse k. o. 2706 Zelena jama

 11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod

 12. Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) s predlogom za hitri postopek

 13. Predlog spremembe ODLOKA o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana člena (Uradni list RS, št. št. 8/17, 14/19, 16/21, 184/21, 137/22, 61/23 in 109/23) - sprememba prvega odstavka 3. člena s predlogom za hitri postopek

Sprejeti dnevni red