2. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 26. 5. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnikov 1. seje ter 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.in 8. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Kadrovske zadeve
 4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik s predlogom za sprejem odloka po hitrem postopku
 5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku
 6. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana
 7. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana za leto 2003
 8. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2003
 9. Predlog Strateških usmeritev razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana
 10. Osnutek Odloka o uvedbi Slovenskega nacionalnega standarda DIN 14090
 11. Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002 - 2006
 12. a) Predlog Sklepa o razglasitvi zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Ljubljani za kulturne spomenike lokalnega pomena
  b) Predlog Sklepa o razglasitvi spomeniškega območja Urh pri Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
  c) Predlog Sklepa o razglasitvi Gramozne jame v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
 13. Osnutek Odloka o avto-taksi prevozih
 14. Predlog Odloka o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje, Vevče, Kašelj
 15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod
 16. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/7 Zgornja Šiška - kare 25A
 17. Osnutek Odloka o podrejeni rabi javnih površin
 18. Osnutek Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 19. Delovni osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana

Del gradiva za 1. točko ste že prejeli s sklicem za 8. izredno sejo Mestnega sveta, ostalo gradivo je priloženo, razen za 3. točko, ki ga boste prejeli naknadno.

Pošiljam Vam tudi Terminski plan obravnave gradiva na redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, v katerem so povzeti roki, določeni s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 84/02) za posamezna opravila v postopku obravnave gradiva pred redno sejo mestnega sveta. Prosim Vas, da postavljene roke za oddajo posameznih dokumentov upoštevate, ker jih v nasprotnem primeru, mestni svet ne bo obravnaval.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič