21. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 4. 3. 2004 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

  1. Predlog Sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana
  2. a) Predlog za ponovno odločanje o Sklepu o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)
    b) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)
  3. Finančno poslovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2002 

Razlogi za uvrstitev točk na dnevni red izredne seje so:

1. točka: ker morda predlog Odloka o proračunu za Mestno občino Ljubljana za leto 2004 ne bo pravočasno sprejet, mora skladno s 33. členom Zakona o javnih financah mestni svet na predlog župana s sklepom podaljšati začasno financiranje občine, zaradi nemotenega financiranja funkcij občine;

2.a) točka: skladno s 33. členom Zakona o lokalni samoupravi in 53. členom Statuta Mestne občine Ljubljana mora mestni svet o Sklepu o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev), katerega objavo je županja zadržala, ponovno odločati na prvi naslednji seji;

2.b) točka: glede na zadržanje objave sklepa o razpisu naknadnega referenduma, je potrebno spremeniti roke, določene s tem sklepom;

3. točka: točka je uvrščena na dnevni red izredne seje mestnega sveta skladno s 35. členom Zakon o lokalni samoupravi, 52. členom Statuta Mestne občine Ljubljana ter 54. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na zahtevo osemnajstih svetnikov z dne 20. 2. 2004.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik