24. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, 24. 10. 2005 / 15:30

Dnevni red

  1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  2. Kadrovske zadeve
  3. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest
  4. Predlog Odloka o urejanju javne razsvetljave
  5. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave
  6. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2005 za obdobje od 1.1. do 30.6.2005  "Polletno poročilo"
  7. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BI 3/2, BI 2/2 – del in BT 3/2 – del
  8. Osnutek Odloka o razglasitvi ruševin Starega gradu nad Podgradom in kamnoloma mlinskih kamnov za kulturni spomenik lokalnega pomena
  9. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam Statuta Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije