25. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 26. 3. 2001 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnikov 22., 23., 24. seje in 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Predlog Programa investicij za gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda za leto 2001
 3. Predlog Odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
 4. Predlog Sklepa o cenah za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
 5. Predlog Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 2001 s predlogom za sprejem pohitrem postopku
 6. a) Predlog Sklepa o ukinitvi  javnega dobra parc. št. 1532/10, parc. št. 1532/11 in parc. št. 1532/12 vse k. o. Slape
  b) Predlog Sklepa o ukinitvi  javnega dobra parc. št. 2099/2 k. o. Lipoglav
  c) Predlog Sklepa o ukinitvi  javnega dobra parc. št. 1815/1 in parc. št. 1815/6 k. o. Stožice
  d) Predlog Sklepa o ukinitvi  javnega dobra parc. št. 2259/20, parc. št. 2259/4, parc. št. 2259/19, parc. št. 2259/18, parc. št. 2259/17, parc. št. 2259/3, parc. št. 2259/2, parc. št. 2259/16, parc. št. 2259/22, parc. št. 2259/8, parc. št. 2259/7, parc. št. 2259/21, parc. št. 2259/6 in parc. št. 2259/5 vse k. o. Stožice
 7. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
 8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje - Vevče - Kašelj
 9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za širše območje Stanežič)
 10. a) Strateške usmeritve razvoja in trženja turizma v Ljubljani z akcijskim načrtom pospeševanja turizma v Ljubljani od leta 2001 - 2004
  b) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana
 11. Osnutek Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana
 12. Kadrovske zadeve
 13. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik