26. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 23. 4. 2001 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Kadrovske zadeve

2. Informacija o sklenitvi dogovorov o delitvi premoženja bivših ljubljanskih občin in Mesta Ljubljane

3. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. s predlogom za sprejem po hitrem postopku
b) Predlog Sklepa o soglasju k programu dela in finančnemu načrtu Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. za leto 2001

4. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi plovbe s predlogom za sprejem po hitrem postopku

5. Predlog Odloka o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih oseb in posameznikov

6. Predlog Odloka ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana

7. Predlog Odloka ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana

8. a) Predlog Sklepa o razglasitvi ljubljanske mestne elektrarne in transformatorske postaje za kulturna spomenika lokalnega pomena
b) Predlog Sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Pržanom za kulturni spomenik lokalnega pomena
c) Predlog Sklep o razglasitvi pokopališča Navje za kulturni spomenik lokalnega pomena
č) Predlog Sklepa o razglasitvi graščine Kodeljevo s parkom za kulturni spomenik lokalnega pomena
d) Predlog Sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Mednim za kulturni spomenik lokalnega pomena
e) Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Križa v Velikem Trebeljevem za kulturni spomenik lokalnega pomena
f) Predlog Sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik lokalnega pomena
g) Predlog Sklepa o razglasitvi ljubljanskega botaničnega vrta za kulturni spomenik lokalnega pomena
h) Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Urha v Zavogljah za kulturni spomenik lokalnega pomena

9.a) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
b) Predloga Sklepov v zvezi z zahtevki za lastninjenje športnih objektov št. 3. in 14.

10. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana

11. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje l986 - 2000 za območje Mestne občine   Ljubljana (za območja gozdov s posebnim namenom ter za lokalne vire pitne vode in njihove varstvene pasove)

13. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del ureditvenega območja BP 1/3 - Mladinska knjiga

14. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik