27. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 21. 5. 2001 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

2. Kadrovske zadeve

3.
a) Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
b) Predlog Odredbe o višini parkirnine in načinu plačila
c) Predlog Sklepa o določitvi posebne takse za uporabo parkirnih površin
d) Predlog Sklepa o določitvi višine stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila, stroškov varovanja vozila in stroškov odstranitve zapuščenega vozila
e) Predlog Odredbe o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic
f) Predlog Sklepa o višini takse za izdajo dovoljenja za dostavo
g) Predlog Sklepa o določitvi višine takse za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil

4. Osnutek Odloka o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

5. Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles Mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov

6.
a) Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
b) Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, z dne 19.4.2001

7.
a) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
b) Predlog Sklepa v zvezi z zahtevkom za lastninjenje športnega objekta št. 40

8.
a) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
b) Predlog Sklepa v zvezi z zahtevkom za lastninjenje športnega objekta pod zaporedno številko 1. Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana

9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma s predlogom za sprejem odloka po hitrem postopku

10.
a) Predlog Sklepa o razglasitvi Vodnikove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
b) Predlog Sklepa o razglasitvi Kunstlerjeve kovačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
c) Predlog Sklepa o razglasitvi domačije Gorjanc za kulturni spomenik lokalnega pomena
d) Predlog Sklepa o razglasitvi hiše Gunceljska 37 za kulturni spomenik lokalnega pomena
e) Predlog Sklepa o razglasitvi hiše Gunceljska 45 za kulturnih spomenik lokalnega pomena
f) Predlog Sklepa o razglasitvi apnenice v Kamni gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena
g) Predlog Sklepa o razglasitvi apnenice v Podutiku za kulturnih spomenik lokalnega pomena
h) Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Roka v Dravljah za kulturnih spomenik lokalnega pomena
i) Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Antona Puščavnika v Glincah za kulturni spomenik lokalnega pomena
j) Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve Presvetega odrešenika v Kosezah za kulturni spomenik lokalnega pomena

11. Informacija o zaključkih primerjalne študije variant trase DV 2 x 400 kV Beričevo-Krško, odsek na območju MOL s predlogom stališč

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje-Vevče-Kašelj

13. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih   ureditvenih pogojev za plansko celoto V 2 Trnovo-Tržaška (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)

14. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik