29. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 9. 7. 2001 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Kadrovske zadeve
2. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2000
3. Osnutek Dolgoročnega prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana
a) Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana - strategija
b) Prostorska zasnova Mestne občine Ljubljana
4. Osnutek Odloka o znaku Mestne občine Ljubljana
5. a) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
b) Predloga Sklepov v zvezi z zahtevkoma za lastninjenje športnega objekta pod zaporedno številko 19.
6. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam Statuta Festivala Ljubljana
7. Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest Festivala Ljubljana
8. Investicijski program "Izgradnja enotnega IV. in V. odlagalnega polja odlagališča nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani" IBE, d. d. projekt št. D102/56, mapa (MX05 rev. A)
9. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik