3. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 30. 6. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnikov 10. in 12. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Kadrovske zadeve
 4. Predlog Obvezne razlage prvega odstavka 133. člena in drugega odstavka 146. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 5. Predlog Sklepa o zavrnitvi pobude za sprejem obvezne razlage 25. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje – Vevče - Kašelj (Uradni list RS, št. 49/96)
 6. Predlog Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 1/38 - Križevniška
 7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za zasnovo plinovodnega omrežja)
 8. Osnutek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Starega Vodmata, območja urejanja CO 6/1, CS 6/1, CS 6/2, CS 6/3, CS 6/4, CS 6/5, CS 6/6, CS 6/7,CS 6/8, CT 39 in CT 43
 9. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli
 10. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parcelna številka 1532/9 k. o. Slape
 11. Informacija o varnostnih razmerah v Ljubljani.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Zapisnik