31. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 8. 11. 2001 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

2. Kadrovske zadeve

3.  a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2002
b) Predlog ciljev poslovne politike in predlog investicijskih načrtov javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana za leti 2002 in 2003

4. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku

5. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra - Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost s predlogom za sprejem po hitrem postopku

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 1 Rudnik

7. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 - Brdo

8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C 6 Vodmat (Klinični center - sever)

9. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik