32. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 26. 11. 2001 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Predlog Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana
 2. a) Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti nekaterih odlokov
  b) Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči občanom Mestne občine Ljubljana
 3. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
 4. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 3/3-2 Podutik
 5. Osnutek Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
 6. Predlog Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe Stadion d. o. o.
 7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2002
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 989/20, k. o. Črnuče
 9. Predlog Sklepa v zvezi z zahtevkom za lastninjenje športnega objekta št. 10/1
 10. Kadrovske zadeve
 11. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik