36. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 18. 3. 2002 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Kadrovske zadeve
 3. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Mestnega muzeja Ljubljana
 4. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Arhitekturnega muzeja Ljubljana
 5. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana
 6. a) Predlog Sklepa o razglasitvi železniških delavnic v Šiški in postajnega poslopja železniške postaje Ljubljana - Šiška za kulturna spomenika lokalnega pomena
  b) Predlog Sklepa o razglasitvi stanovanjskega bloka Meksika na Njegoševi cesti v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
 7. a) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Pržanom za kulturni spomenik lokalnega pomena
  b) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik lokalnega pomena
  c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gradišče nad Mednim za kulturni spomenik lokalnega pomena
  č) Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o razglasitvi cerkve Presvetega odrešenika v Kosezah za kulturni spomenik lokalnega pomena
  d) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku za kulturni spomenik lokalnega pomena
 8. Predlog Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 - Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 - Vič
 9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območja urejanja CO 2/46 Hrovatinov vrt)
 10. Osnutek Odloka o določitvi imen ulic na območju Mestne občine Ljubljana
 11. Osnutek Strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2005
  a) Analiza stanja
  b) Ugotovitve in strateške usmeritve
 12. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik

 

 

Zapisnik