37. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 15. 4. 2002 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Kadrovske zadeve
 3. a) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2002
  b) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2002
 4. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ljubljana Center
  b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban
  c) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče
  č) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena
  d) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jarše
  e) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka
  f) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi rod
  g) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mojca
  h) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca
  i) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Otona Župančiča
  j) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
  k) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid
  l) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci
  m) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Zelena jama
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik (za območja urejanj ŠR 3/1-1 del in ŠR 3/1- Skakalnica ter ŠG 3/2
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3 Zdravstveni dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova)
 7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje - Vevče - Kašelj
 8. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja MS 3/3-2 Sneberje in del območja urejanja MK 3/1
 9. Osnutek strateških usmeritev razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana
 10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin
 11. Predlog Sklepa o prenehanju družbe z omejeno odgovornostjo Bežigrad storitve d.o.o. Ljubljana po skrajšanem postopku
 12. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik