38. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 20. 5. 2002 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
  2. Kadrovske zadeve
  3. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
  4. Predlog Sklepa o vložitvi v namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
  5. Predlog Sklepa o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnosti
  6. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik