40. seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 8. 7. 2002 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Kadrovske zadeve
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
 4. Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana
 5. Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana
 6. 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 - 2000 in Družbenega plana občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986 - 1990 za območje Mestne občine Ljubljana v letu 2000
  2. Seznanitev s predlogom Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid - Koseze in predlog stališč
 7. Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja MS 3/3-2 Sneberje in del območja urejanja MK 3/1
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 2/46 Hrovatinov vrt)
 9. a) Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CO 7/23 Klavnica, CV 8 in CR 8/1 Gruberjev prekop - del
  b) Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/22 Spodnje Poljane
 10. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 - Rudnik
 11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 7/1 Barvarska steza)
 12. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama
 13. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VS 2/3 Kolezija - del, VS 2/5 Postojnska ulica, VS 2/7 Murgle - del, VI 2/4 Mirje - del, VI 2/6 Dijaški dom - del, VP 2/2 Ilirija, VT 2/1 Dolgi most - del. VS 2/4-1 Langusova ulica)
 14. Osnutek Odloka o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6 Stanežiče - Vižmarje
 15. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana
 16. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana
 17. a) Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2001
  b) Letno poročilo Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin za leto 2001
  c) Letno poročilo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2001
  č) Poslovno poročilo Javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana za leto 2001
  d) Poročilo o poslovanju Agencije za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini Ljubljana - Šiška za leto 2001
  e) Predlog Sklepa o soglasju k Poslovnemu poročilu Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o., za leto 2001
  f) Predlog Sklepa o soglasju k Planu dela Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. za leto 2002
 18. Osnutek Programa sprememb na progah javnega mestnega potniškega prometa za obdobje od leta 2003 do 2006
 19. Predlog Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 20. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parcelna številka 985/11 k.o. Črnuče
 21. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parcelna številka 555/1 in parcelna številka 578/2 obe k.o. Kašelj
 22. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik