5. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 29. 9. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnikov 2., 3. in 4. seje ter 13. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 3. Kadrovske zadeve
 4. Predlog Obvezne razlage drugega odstavka 6. člena Odloka o posebni in podrejeni rabijavnih površin (Uradni list RS, št. 90/99)
 5. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za del območja VK7/3)
 6. Predlog Strategije za pripravo Programa varnosti cestnega prometa Mestne občine Ljubljana
 7. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2003 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2003
 8. Predlog Sklepa o izločitvi enote Miškolin na lokaciji Dolsko 85 A iz javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped
 9. a) Predlog Sklepa o izločitvi enot iz javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Ljubljana Center in njihovo organiziranje v samostojne zavode
  b) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Ledina
  c) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Dr. France Prešeren
  d) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Pod Gradom
  e) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat
 10. a) Predlog Sklepa o izločitvi enot iz javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem organiziranju v samostojne zavode
  b) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Zarja
  c) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Vrhovci
  d) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Galjevica
  e) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Trnovo
  f) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Kolezija
  g) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Viški vrtci
 11. Obravnava gradiva za sejo Skupščine Holdinga Ljubljana, d.o.o.
 12. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za obravnavo po hitrem postopku
 13. a) Predlog Sklepa o prenehanju in začetku likvidacije družbe Holding Ljubljana, d.o.o., družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji ,s pogojnim predlogom Spremembe družbene pogodbe o ustanovitvi Holdinga Ljubljane, družbe za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o.),
  b) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
  c) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
  č) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanske tržnice, d.o.o.
  d) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Parkirišča, d.o.o.
  e) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga, d.o.o.
  f) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.
  g) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Žale, d.o.o.
 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije s predlogom za obravnavo po hitrem postopku

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Zapisnik