6. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 27. 10. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji DNEVNI RED :

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
 2. Kadrovske zadeve
 3. a) Predlog Odloka o zaključnem računu Mestne občine Ljubljana za leto 2002
  b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2002
  c) Letno poročilo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2002
  č) Letno poročilo Agencije za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini Ljubljana - Šiška za leto 2002
 4. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana
 5. Predlog Investicijskega programa 2. in 3. faze enotnega IV. in V. odlagalnega polja odlagališča nenevarnih (komunalnih) odpadkov Barje v Ljubljani
 6. Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 3/3-2 Podutik
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod
 8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za del območja VP 3/2 Brdo)
 9. Predlog Odloka o uporabi Slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090
 10. Predlog Sklepa o zavrnitvi zahtevka za lastninjenje dela športnega objekta št. 20 Centralnega stadiona - pomožna igrišča (parcele št. 590/1 in 590/5 k. o. Bežigrad)
 11. a) Predlogi sklepov o soglasju k povečanemu obsegu sredstev za delovno uspešnost v javnih zavodih: Mestna galerija, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica O. Župančiča, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Šiška, Knjižnica Prežihov Voranc, Festival Ljubljana, Kulturni dom Španski borci, Mestno gledališče ljubljansko, Slovensko mladinsko gledališče, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Mestni muzej Ljubljana, Arhitekturni muzej Ljubljana
  b) Predlogi sklepov o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktoric in direktorjev v javnih zavodih: Mestna galerija, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Šiška, Knjižnica Prežihov Voranc, Slovanska knjižnica, Festival Ljubljana, KD Španski borci, CKM Pionirski dom, Mestno gledališče ljubljansko, Slovensko mladinsko gledališče, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Mestni muzej Ljubljana, Arhitekturni muzej Ljubljana
  c) Predlogi sklepov o priznanju enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktoric in direktorjev v javnih zavodih:Mestna galerija, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Šiška, Knjižnica Prežihov Voranc, Festival Ljubljana, KD Španski borci, Mestno gledališče ljubljansko, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Mestni muzej Ljubljana
 12. a) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko
  b) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
  c) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana
  č) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna galerija Ljubljana
  d) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik