7. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 8. 12. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji  dnevni red:

1.   Potrditev zapisnika 14. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

2.   Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

3.   Kadrovske zadeve

4.   Predlog Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije

5.   Predlog Obvezne razlage prvega odstavka in poglavja Električno omrežje  25. člena

      Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje - Vevče -

      Kašelj (Uradni list RS, št. 49/96)

6.   a) Predlog Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih v javnih vrtcih v

          Mestni občini Ljubljana

      b) Predlog Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih v vrtcu Pedenjped

7.   a) Predlog Sklepa o izločitvi enote iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec

          Pedenjped in organiziranju enote v samostojen zavod

      b) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Miškolin

      c) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Pedenjped

8.   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

      izobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma s predlogom za sprejem po

      hitrem postopku

9.   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih

      ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja

      VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)

10. Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion

11.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči v

       Mestni občini Ljubljana

12.  Letno poročilo za poslovno leto 2002 javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem

       Ljubljana

13.  Osnutek Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada Mestne občine Ljubljana za     

       pospeševanje gospodarskih javnih služb.

Gradivo je priloženo, razen za 3. točko, ki ga boste prejeli naknadno.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

 

 

 

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik