9. izredna seja mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 14. 4. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Kadrovske zadeve
 2. a) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2003
  b) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2003 
 3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 - za območje Mestne občine Ljubljana (za širše območje Stanežič)
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C 6 Vodmat (Klinični center - sever)
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 7/1 Barvarska steza)
 7. Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 1/38 - Križevniška
 8. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana. 

Razlogi za uvrstitev gradiv na dnevni red izredne seje so:

 1. točka - Čimprejšnja ureditev tekočih kadrovskih zadev ter upoštevanje predpisanih rokov.
 2. a in b točka - Podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana ob prazniku MOL, Dnevu miru - 9.maju.
 3. točka - Ureditev statusa Zoološkega vrta mesta Ljubljane.
 4. točka - Projekt Stanežiče je najpomembnejši projekt na področju stanovanjske izgradnje v MOL, ki bo omogočal gradnjo, predvsem najemnih stanovanj, za daljše časovno obdobje. V nadaljevanju je predvidena izvedba mednarodnega urbanistično arhitekturnega natečaja, ki bo podlaga za izdelavo izvedbenih dokumentov in projektov. Da bi s predvidenimi aktivnostmi lahko nadaljevali je treba čimprej sprejeti prostorski dokument.
 5. točka - Prostorski akt je podlaga za gradnjo garažne hiše in reševalne postaje s helioportom ter razširitev Diagnostičnega terapevtsko servisnega objekta za potrebe reorganizacije urgentnega bloka, kar je z vidika ureditve območja Kliničnega centra in njegove programske dopolnitve prednostna naloga.
 6. točka - Prostorski akt je podlaga za dokončanje izgradnje kompleksa Kapitelj, ki v tem delu predstavlja neurejeno vrzel in degradirano območje. Program vključuje tudi nove stanovanjske in garažne kapacitete in pomeni končno sanacijo zaključenega območja dela ožjega mestnega središča.
 7. točka - Prostorski akt omogoča sanacijo kareja v starem mestnem jedru in je nujna podlaga za prenovo nekaterih mestnih objektov (Mestni muzej, stanovanjski objekti).
 8. točka - Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana je potrebno uskladiti z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-303/00-12 z dne 20. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 29/03).

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Zapisnik