Cesta na Brdo

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Rekonstruirali smo Cesto na Bokalce ter Cesto na Brdo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 1.541.335 €

  Vrednost brez DDV.

  Končali smo prenovo Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce, na odseku med Potjo rdečega križa in Domom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik, v okviru katere smo obnovili vse obstoječe komunalne vode. Zaradi povečanja porabe vode na območju Brda smo zgradili približno 1.200 metrov novega vodovoda in obnovili hišne priključke. Delna obnova meteorne kanalizacije in izgradnja drenaže bo izboljšala odvajanje padavinskih voda na območju.

  S prenovo ceste smo na Cesti na Brdo izvedli širši hodnik za pešce. Na Cesti na Bokalce smo izvedli dve fizični oviri za umirjanje prometa, s čimer prispevamo k večji varnosti v prometu. Na celotnem prenovljenem odseku smo z novo prometno ureditvijo pridobili tudi prostor za obojestranski kolesarski pas. 

  Projekt ureditve je izdelal LUZ, d.d. Izvajalca del sta bili podjetji Prenova - Gradbenik d.o.o. in KGG d.o.o..

  Dodatno smo obnovili še odsek Brdnikove ceste od Ceste na Bokalce do Legatove ulice v dolžini približno 250 metrov. 

 • Komunalna infrastruktura - odsek od ČP Brdo do uvoza Konex

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  V mesecu decembru 2013 so bila dela zaključena na odseku od ČP Brdo do uvoza Konex. Na tem odseku je bila obnovljena fekalna kanalizacija (investitor JP VO-KA) ter meteorna kanalizacija in vodovod (investitor MOL). Obnovljena in prestavljena je bila tudi EKK (investitor Elektro Ljubljana). Izvedeno je asfaltiranje v grobem asfaltu. Dne 20. 12. 2013 je bilo na podlagi izvedenega komisijskega ogleda začasno predano prometu območje križišča Pot za Brdom-Cesta na Brdo (proti centru mesta). Na odseku od uvoza Konex do Legatove je izvajalec dela za izgradnjo komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod) nadaljeval še v letu 2014.

 • Izgradnje povezovalne ceste in komunalne infrastrukture na območju Brdo jug

  izvedeno

  Leto zaključka: 2014

  Vrednost: 4.727.045 €

  Projekt obsega gradnjo nove povezovalne ceste od Ceste na Brdo do Ceste na Vrhovce s priključkom na ulico Vrhovci cesta X. Namen projekta je priključitev objektov bodoče stanovanjske soseske Brdo (Zeleni Gaj) na omrežje javne cestne in komunalne infrastrukture.
  Dvopasovna nova cesta je izvedena od Ceste na Brdo do Ceste na Vrhovce z obojestransko kolesarsko stezo in pločnikom za pešce, izvedena komunalna infrastruktura, javna razsvetljava, urejena zelena površina.

  Več o projektu +

  Projekt obsega izgradnjo nove dvopasovne cestne povezave od priključka s Cesto na Vrhovce do priključka s Cesto na Brdo z dvostranskima hodnikoma za pešce in kolesarje ter zelenicama. Dvopasovni podaljšek obstoječe ulice Vrhovci cesta X predstavlja priključek na novo zgrajeno cestno povezavo z enostranskim hodnikom za pešce in prostorom za vzdolžno parkiranje. Izvedli smo javno razsvetljavo in uredili semaforizirano križišča s Cesto na Brdo ter vzpostavili celovito komunalno infrastrukturo. Projekt obsega tudi gradnjo zadrževalnega bazena meteornih voda s kapaciteto 2.000 m3. Na trasi ceste je izvedeno rušenje dela objekta Konex in objekta SCT. Sočasno se je obnavljal tudi odsek Ceste na Brdo (odsek Pot za Opekarno-Legatova) s širitvijo in obnovo obstoječega vodovoda. Na odseku od ČP Brdo do Legatove je v letu 2014 obnovljena celotna fekalna in meteorna kanalizacija ter vodovod in položen nov asfalt na cestišču in pločniku za pešce.

 • Obnova vodovoda in kanalizacije po Cesti na Brdo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 1.831.291 €

  Projekt obsega obnovo vodovoda in kanalizacije.

 • Obnovili smo plinovod po Cesti na Brdo

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 152.244 €

  Projekt je obsegal obnovo plinovoda po Cesti na Brdo.