Ižanska cesta

v teku

Zaključek projekta: 2024

Projekt vključuje

 • Prenavljamo Ižansko cesto

  v teku

  Leto zaključka: 2024

  V začetku leta 2023 smo začeli s prenovo severnega dela Ižanske ceste. V sklopu projekta Čisto zate (Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL) bomo uredili kanalizacijo za odpadno vodo, sočasno pa tudi vodovod, odvodnjavanje meteorne vode, novo cestno razsvetljavo, telekomunikacijske in elektro vode, drevored ter površine za pešce in kolesarje iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.

  V 1. fazi projekta bomo zgradili kanalizacijo in izvedli rekonstrukcijo odseka Ižanske ceste med Botaničnim vrtom in Hladnikovo oz. Jurčkovo cesto v skupni dolžini 920 metrov. Ta obsega obnovo vozišča ceste in ureditev površin za pešce in kolesarje ter zasaditev drevoreda s približno 90 novimi drevesi. Prenovili bomo tudi križišče med Ižansko in Jurčkovo cesto, ki vključuje obnovo semaforskih naprav in opreme.

  Dela bodo potekala v več fazah, začela se bodo na odseku med Hladnikovo in Dolenjsko cesto, nato pa se bodo nadaljevala vse do ceste Črna vas. 
  O zaporah ceste bomo obveščali sproti ob spremembah, informacije pa so dostopne tudi na portalu PromInfo. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

  Projektno ureditev ceste je pripravil LUZ d.d., gradbena dela na kanalizaciji pa bo izvedla Prenova – gradbenik d.o.o.

  Projekt sofinancirata EU in RS

  V javno naročilo Komunalna in prometna ureditev območij št. 4-del, 12, 13 2. - 13.3. del, 14 2. del, 15, 16, 17, 22, 26 2. del, s sočasno z gradnjo kanalizacije po projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – del 3: dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL« je vključena tudi prometna ureditev Ižanske ceste (EU operacija DRR MOL Črnovška in Ižanska). Ta bo prispevala k trajnostni mobilnosti, in sicer v okviru območja 12 Ilovica in Ižanska cesta – sever ter v okviru območja 26.2 DEL Ižanska cesta jug. Postopek javnega naročila je v zaključni fazi izbora izvajalca del (izvedena so bila pogajanja, najugodnejši ponudnik je bil Prenova - Gradbenik d.o.o., neto 63.857.427,30 EUR).

  logo EU izanska cesta

  Naložbo Prometna ureditev Ižanske ceste sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se bo izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

   

 • Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste

  v teku

  Leto zaključka: 2024

  Ureditev kolesarske infrastrukture po Črnovaški in Ižanski cesti bo pripomogla k hitremu in varnemu premagovanju daljših relacij s kolesom ter posledično k porastu števila kolesarjev. Regionalna povezava bo zgrajena od kraja Lipe prek Črne vasi do križišča z Ižansko cesto in de nato nadaljevala do Botaničenga vrta, v skupni dolžini cca 7,9 km. Kolesarska povezava je predvidena kot kolesarska steza, višinsko ločena od cestišča. Ker bo kolesarska infrastruktura povezana z infrastrukturo za pešce (vzporedna kolesarska steza in pločnik), se v okviru projekta uredi vzdolž kolesarske steze tudi pločnik ter urejeni prehodi za pešce/kolesarje preko cestišča.

  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajala se bo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

  Namen operacije je zagotavljanje povezanosti mestnega središča z zaledji ter spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti. Cilji in rezultati operacije so:

  • zagotavljanje dnevne mobilnosti kolesarjev,
  • zagotavljanje dnevne mobilnosti pešcev,
  • izboljšati varnost udeležencev v prometu,
  • ustvariti povezano in pregledno mrežo odprtih kolesarskih stez visoke kakovosti na celotnem območju MOL, ki bodo enako dostopne za vse, varne in prepoznavne,
  • ohraniti in urediti naravne elemente javnega prostora.

  Višina celotnih stroškov operacije je ocenjena na 44.234.433,08 EUR z DDV, višina upravičenih stroškov do sofinanciranja je največ 14.430.786,06 EUR, od tega 80 % EU sredstev in 20 % RS sredstev. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega strukturnega in investicijskega sklada: EU Skladi (eu-skladi.si)

  EU skladi7