Občinski prostorski načrt - izvedbeni del

v teku

Zaključek projekta: 2010

Opis projekta

UVODNA OBRAZLOŽITEV

Povezava na URBINFO:

http://urbinfo.gis.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=MOL_Urbanizem@Ljubljana

Povezava na predlog OPN MOL ID:

https://urbanizem.ljubljana.si/Ipn2Web/profile.aspx?id=IPN_MOL_JR2sql_2@E_razgrnitev

Osnova za izdelavo predloga občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) je predlog občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL SD), dopolnjeni osnutek OPN MOL ID (marec 2008, december 2009) s strokovnimi podlagami in okoljsko poročilo (v nadaljevanju OP). Poleg tega so bili nosilci urejanje prostora zaprošeni za dopolnitev smernic, sprejeti nekateri novi podzakonski akti, nove sektorske strategije razvoja MOL, nove varstvene zahteve in omejitve prostora, zaradi katerih je bilo treba dopolniti strokovne podlage (dopolnitev podrobnejšega dela Urbanističnega načrta, strokovne podlage za družbene dejavnosti, strokovne podlage za gospodarsko javno infrastrukturo, strokovne podlage za posege na najboljša kmetijska zemljišča, bilance ipd.) in odlok z grafičnimi ter tekstualnimi prilogami OPN MOL ID.

Dopolnjeni osnutek OPN MOL ID je bil prvič javno razgrnjen med 22. aprilom in 31. majem 2008, drugič pa med 15. decembrom in 15. januarjem 2009/2010. V času obeh javnih razgrnitev so potekale organizirane javne razprave in tematske okrogle mize v zvezi s preveritvijo ustreznosti dopolnjenega osnutka OPN MOL ID.

V času prve javne razgrnitve je bil danih več kot 4000 pripomb pravnih in fizičnih oseb, oz. cca. 6000 pripomb, upoštevajoč dejstvo, da so mnoge pripombe vsebovale več različnih tematik, v času druge javne razgrnitve pa več kot 3600 pripomb. Pripombe so bile posredovane tudi na besedilo odloka OPN MOL ID, ki temelji na novi prostorski zakonodaji in drugih predpisih sprejetih v letih 2007, 2008 in 2009, zato v slovenskem prostoru še nima niti strokovne niti formalne tradicije. V takih okoliščinah so bile pripombe na odlok OPN MOL ID tudi pričakovane, saj so v še veljavnih Prostorskih ureditvenih pogojih, ki jih bo OPN MOL ID nadomestil, določila v zvezi s posegi v prostor bistveno manj natančna in posledično tudi manj obvezujoča.

Ob upoštevanju stališč do pripomb in predlogov javnosti je MOL pripravil predlog OPN MOL.

MOL je predlog OPN in OP v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju ((ZPNačrt) Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09))  skupaj z obrazložitvijo, kako so bile pri njegovi pripravi upoštevane smernice nosilcev urejanja prostora, posredoval na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljevanju MOP), ki je gradivo objavilo na svetovnem spletu. Po objavi gradiva je MOL pozval vse nosilce urejanja prostora naj predložijo mnenja k predlogu občinskega prostorskega načrta. Na podlagi dodatnih pogojev, ki so bili so jih v mnenjih zahtevali nosilci urejanja prostora, je bil predlog OPN dopolnjen in ustrezno korigiran. Dopolnile so se vse vsebine, tako tekstualni del (odlok s prilogami), kot tudi grafični del OPN MOL.

Na podlagi mnenj iz prejšnjega odstavka je MOP odločil o sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta na okolje skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja. 

Minister je na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora s sklepom potrdil usklajenost predloga OPN MOL, saj iz mnenj nosilcev urejanja prostora izhaja, da so v predlogu njihove smernice upoštevane, oziroma so bili pri njegovi pripravi ustrezno upoštevani predpisi z njihovih delovnih področij.

V času priprave gradiva za potrditev na mestnem svetu so bila delno dopolnjena tudi stališča do pripomb iz druge javne razgrnitve, saj je prišlo do nekaterih sprememb vsebin OPN MOL predvsem na področju varstva vodnih virov, območij ogroženih zaradi poplav, območij najboljših kmetijskih zemljišč, območij ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Vsebine OPN MOL so bile usklajene z veljavnimi sektorskimi predpisi in uredbami. Dopolnila so se določila odloka in njegovih prilog, delno se je spremenila tudi namenska raba prostora, kar je razvidno iz usklajenega predloga OPN MOL.

Usklajeno gradivo OPN MOL in OP je bilo skupaj s stališči do pripomb iz druge javne razgrnitve 10.6.2010 posredovano v potrditev mestnemu svetu.

PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM AKTA

Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del ima podlago v Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, v nadaljevanju: ZPNačrt). ZPNačrt določa, da občine sprejemajo dve vrsti prostorskih aktov:občinski prostorski načrt (OPN) terobčinske podrobne prostorske načrte (OPPN).

OPN je prostorski načrt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN je po 39. členu ZPNačrt sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela. OPN se praviloma pripravi in sprejme kot enovit prostorski akt, ki vsebuje tako strateški kot tudi izvedbeni del, vendar pa ZPNačrt občinam dopušča tudi možnost, da strateški in izvedbeni del OPN sprejmeta v dveh ločenih prostorskih aktih: v občinskem strateškem prostorskem načrtu in občinskem izvedbenem prostorskem načrtu (54. člen ZPNačrt).

Mestna občina Ljubljana se je odločila za drugo možnost in posebej sprejema strateški del OPN kot občinski prostorski načrt MOL – strateški del (OPN MOL SD) in izvedbeni del OPN kot občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (OPN MOL ID).

Postopek priprave obeh načrtov se je začel še v času veljavnosti Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03; v nadaljevanju: ZUreP-1). Sprejeta sta bila programa priprave kot Strategija prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana in Prostorski red Mestne občine Ljubljana. Po uveljavitvi ZPNačrt v skladu z 98. členom je občina sprejela Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov za sprejem Strateškega prostorskega načrta MOL in Izvedbenega prostorskega načrta MOL (Uradni list RS, št. 87/07).

Vsebina obeh prostorskih aktov MOL se ravna po določbah ZPNačrt in določbah Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij(Uradni list RS, št. 99/07).

Predmet OPN MOL SD je določitev prostorskega razvoja in prostorskih usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja vzdržen prostorski razvoj dejavnosti v celotnem prostoru MOL, ki mora biti usklajen z uveljavljeno strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Usmeritve iz strateškega dela se odražajo v OPN MOL ID, ki natančneje določa:

 • območja namenske rabe prostora,
 • prostorske izvedbene pogoje,
 • in območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN).

Poleg tega OPN MOL ID določa tudi konkretne pogoje za gradnjo objektov in druge posege v prostor in je podlaga za izdelavo projektov za gradbeno dovoljenje in za pridobivanje gradbenih dovoljenj.

KAJ POMENI OPN MOL ID ZA MEŠČANE IN ZA DRUGE UPORABNIKE PROSTORA V MOL

OPN MOL ID je nov prostorski načrt za celotno občino Ljubljana, ki izhaja iz do sedaj veljavnih prostorskih načrtov občine, temeljitih in ažurnih analizah (strokovne podlage iz različnih področij), vrednotenjih prostora, analizah potreb občanov, četrtnih skupnosti in usmeritev nosilcev urejanja prostora.

Mestna občina Ljubljana se je na izdelavo OPN MOL ID pripravljala več let, med tem je bila dvakrat spremenjena temeljna prostorska zakonodaja vključno s podzakonskimi predpisi, kar je bistveno vplivalo tudi na upočasnitve pri pripravi dokumenta. Tudi v času po prvi javni razgrnitvi je bilo kar nekaj obsežnih sprememb različnih predpisov (področje nezahtevnih in enostavnih objektov, področje ogroženosti zaradi poplav in erozije, učinkovita rabe energije, eksplozivi ali pirotehnični izdelki in drugi).

Poudarimo naj, da sta v MOL prvič sočasno izdelana tako strateški del OPN MOL kot izvedbeni del OPN MOL z urbanistično zasnovo - UN MOL. Seveda pa je treba omeniti tudi tehnične pridobitve, ki jih omogočajo elektronska priprava, uporaba in prikaz prostorskih dokumentov. Po sprejetju prostorskih aktov bo možno pregledovati (oz. uporabljati) celoten akt OPN MOL ID tudi iz domačega računalnika.

Z novim odlokom OPN MOL ID so odpravljene pomanjkljivosti, ki spremljajo izvajanje sedaj veljavnih prostorskih izvedbenih dokumentov. Proučene in v veliki meri upoštevane so bile tudi nove razvojne potrebe mesta, pobude investitorjev in lastnikov zemljišč ter novi predpisi ter spoznanja tako urbanistične stroke kot strok drugih področij, s katerimi urbanisti tesno sodelujemo. Vse to s ciljem, da se zagotovi trajnostno in humano naravnan razvoj v prostoru.

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV občinskega PROSTORSKEGA NAČRTA - izvedbeni del

Osnova za izdelavo predloga občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (OPN MOL ID) je predlog občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del (OPN MOL SD) s strokovnimi podlagami in okoljsko poročilo (v nadaljevanju OP).

Poleg tega so bili nosilci urejanje prostora zaprošeni za dopolnitev smernic, sprejeti nekateri novi podzakonski akti, nove sektorske strategije razvoja MOL, nove varstvene zahteve in omejitve prostora, zaradi katerih je bilo treba dopolniti strokovne podlage (dopolnitev podrobnejšega dela Urbanističnega načrta, strokovne podlage za družbene dejavnosti, strokovne podlage za gospodarsko javno infrastrukturo, strokovne podlage za posege na najboljša kmetijska zemljišča, bilance ipd.) in odlok z grafičnimi ter tekstualnimi prilogami OPN MOL ID.

PREDLOG ODLOKA OPN MOL ID

Vsebina odloka OPN MOL ID je bila po javni razgrnitvi spremenjena in dopolnjena predvsem glede na:

 • dopolnjene usmeritve nosilcev urejanja prostora,
 • pripombe posredovane v času javne razgrnitve,
 • okoljsko poročilo.

Konkretne spremembe predloga odloka OPN MOL ID in njegovega grafičnega dela se nanašajo na:

 • dopolnitev nabora ter na podrobnejšo opredelitev vsebine pojmov na katerih temelji odlok OPN MOL ID in so pomembni za njegovo razumevanje in nemoteno izvajanje,
 • delne popravke parkirnih normativov,
 • področje gospodarske javne infrastrukture, ki je usklajeno z delno spremenjenimi predpisi, s pripombami pristojnih organov in služb in vsebinsko poenostavljeno,
 • spremembe in uskladitve področja ogroženosti zaradi poplav s pripombami pristojnega Ministrstva in z okoljskim poročilom,
 • spremembe in uskladitve določil s področja ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah, varovanju pred požarom, varovanju pred vplivi industrijskih nesreč in ob neposredni vojni nevarnosti v sodelovanju s pristojnimi službami in spremenjenimi predpisi,
 • razširitev nabora namenskih rab: gozdovi z izjemno poudarjenimi socialnimi funkcijami (GPN), K2N nadomestna kmetijska zemljišča, (T) območja za komunikacije,
 • površine razpršene poselitve (A) so bile ponovno pregledane, spremenjena in dopolnjena so tudi merila za gradnjo na teh površinah,
 • izvedene so bile vsebinske korekcijske določil na podlagi pripomb, spremenjenih predpisov in primerov dobre prakse z namenom, da so določila odloka jasnejša, natančnejša in prijaznejša za uporabnike.

KAJ JE OPN MOL ID

Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta po posameznih enotah urejanja prostora določa: 1.         območja namenske rabe prostora;
2.         prostorske izvedbene pogoje in

3.         območja, za katera je treba izdelati občinski podrobni prostorski načrt. OPN MOL ID je izvedbeni prostorski načrt, ki ga sestavljajo odlok s prilogami in grafični del.

Večji del območja MOL, ki je pretežno že pozidan ali območja na katerih niso načrtovane gradnje in ureditve večjega obsega, ter zelene, rekreacijske, obvodne, kmetijske in gozdne površine, urejajo splošni prostorski izvedbeni pogoji. Po sprejetju odloka OPN MOL ID bo na teh območjih, začel veljati enoten prostorski izvedbeni akt, ki bo podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in za druge posege v prostor. Nadomestil bo več kot 150 sedaj veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, od katerih imajo nekateri dodatno tudi po 10 in več sprememb.

Odlok OPN MOL ID določa:

 • namensko rabo prostora,
 • splošne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo objektov in rabo prostora,
 • podrobne prostorske izvedbeni pogoje za gradnjo objektov in rabo prostora (PPIP v prilogi 1),
 • podrobne prostorske izvedbeni pogoje za območja, za katera je določena izdelava OPPN (v prilogi 2).

Priloge odloka OPN MOL ID so:

Priloga 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora

Priloga 2: Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN

Priloga 3: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev objektov za oglaševanje

Priloga 4: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za enostavne in nezahtevne objekte

Preglednica 1: Grafični del OPN MOL ID

Številka

Ime karte

Merilo

 

PREGLEDNE KARTE

 

1

Pregledna karta Mestne občine Ljubljana z razdelitvijo na liste

1 : 65 000

2

Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture

1 : 65 000

 

TEMELJNE KARTE

 

3.1

Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev

1 : 5 000

3.2

Prikaz območij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev – regulacijski elementi, javne površine in oglaševanje

1 : 5 000

4

Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture

1 : 5 000

4.1

Oskrba s pitno vodo

1 : 25 000

4.2

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

1 : 25 000

4.3

Oskrba s plinom

1 : 25 000

4.4

Oskrba s toplotno energijo

1 : 25 000

4.5

Oskrba z električno energijo

1 : 25 000

4.6

Ravnanje z odpadki

1 : 25 000

4.7

Cestno omrežje in območja parkirnih režimov

1 : 25 000

4.8

Železniško omrežje

1 : 25 000

4.9

Mestni javni, vodni in zračni promet

1 : 25 000

4.10

Kolesarsko omrežje

1 : 25 000

5

Načini urejanja

1 : 25 000

6

Omrežje družbene infrastrukture

1 : 25 000

7.1

Območja za potrebe obrambe ter območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

1 : 25 000

7.2

Poplavno ogrožena območja in varstvo pred poplavami

1 : 25 000

8

Območja varstva pred hrupom

1 : 25 000