Prenovili smo Črnuški bajer

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Projekt vključuje

 • Nova brv čez Črnuški bajer

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Vrednost: 136.406 €

  vrednost je brez DDV

  Potem ko smo leta 2020 uredili Črnuški bajer, smo v začetku leta 2021 uredili še novo brv preko zgornjega bajerja. To je bil zelo zahteven poseg. Potreben je bil poseben način pilotiranja z globokim temeljenjem, saj je bilo v fazi izvedbe ugotovljeno, da je plast gline zelo tanka.
  Ob vstopu na brv smo uredili tudi manjši prostor, ki smo ga opremili z večnamenskimi igrali za motorične spretnosti, ki so namenjena vadbi in igri tako starejših kot otrok. Okolico bajerja smo obogatili še z učno potjo o značilnostih mokrišč in okoliških živali in rastlin. Izvajalec je hkrati poskrbel še, da imajo tudi račke tam svoj dom.

 • Prenovili smo Črnuški bajer

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Črnuški bajer je umetno vodno telo, ki se nahaja na degradiranem območju nekdanje opekarne  v Črnučah in je nastal z izkopom gline ob vznožju gričev. Po opustitvi glinokopa se je zemljišče zasipalo z odpadnim materialom.

  Leta 2009 in 2010 sta podjetji Imos in Deoss v sklopu izgradnje stanovanjske soseske in doma upokojencev uredili zemljišče Črnuškega bajerja in odvodnih vod v potok Črnuče.

  Na mestu ureditve sedanjega Črnuškega bajerja se je predhodno že nahajalo manjše vodno telo. Želja je bila pridobitev vodne površine, uporabne za naravovarstvene, naravoslovne, izobraževalne in ribogojske namene.

  V OPPN je bajer predviden tudi kot umetni zadrževalnik padavinskih voda z iztokom v vodotok Črnušnica. Od izgradnje naprej pa je bil bajer slabo vzdrževan, kar je povzročilo številne probleme in negativno dojemanje prostora pri lokalnem prebivalstvu. Leta 2018 je prešel v last Mestne občine Ljubljana, ki se ga je odločila temeljito preurediti.

  K oblikovanju idejnih rešitev in pripravo projektov za izvedbo smo povabili KD Prostorož. 

  Po prenovi

  S prenovo smo uredili dotok za zmanjšanje vnašanja finih frakcij in organskih snovi v bajer, sanirali smo dno in povečali vnos kisika v zgornjem bajerju, odstranili invazivne rastline in ribe ter razredčili črno jelšo in trsje na tem območju, zasadili smo tudi številne nove avtohtone rastlinske ter naselili nove ribje vrste. Okolico smo polepšali s postavitvijo lesene brvi čez zgornji bajer, ki omogoča krožno sprehajanje okoli obeh bajerjev, ter lesene ploščadi in obvodne poti na spodnjem bajerju, ki omogoča bližji stik z vodo in izvajanje monitoringa ekološkega ravnovesja.

  Obstoječo peščeno pot smo izravnali, utrdili in uredili z novim tlakom, ki je trden in enostaven za vzdrževanje.

  Zasadili smo drevesa, ki omogočajo več sence ob klopeh, delno smo odstranili in obnovili obstoječo ograjo. Okolico bajerja smo obogatili z učnimi potmi, klopmi, koši za smeti, stojali za kolesa … Vse je prilagojeno tudi za gibalno ovirane - brv, urbana oprema, klopi brez naslonjal ...

  Učna pot je zasnovana v obliki interaktivnih elementov, ki spodbujajo dodatne aktivnosti v okolici bajerja (telovadba, opazovanje, učenje, ustvarjanje …).

   

   skica IDP 6

  Skica Foto: Prostorož