Vodovodni most

v teku

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Za potrebe premostitve napeljav za pitno vodo preko Ljubljanice je bila konec 80-ih let prejšnjega stoletja postavljena mostna konstrukcija v Črni vasi pri Lipah, danes imenovana Vodovodni most.

Obstoječi most žal ni prilagojen javni uporabi za prehajanje peščev in kolesarjev zato s pričujočim projektom sledimo želji povezovanja velikega zavarovanega območja kulturne dediščine in naravnih vrednot na desnem bregu Ljubljanice z že izvedenimi parkovnimi ureditvami na območju Rakove jelše, južno od avtocestnega priključka Ljubljana center.

Zaradi kompleksnosti postavitve novih premostitvenih objektov v zavarovanem območju smo iskali možnosti v nadgradnji obstoječega infrastrukturnega objekta, ki bi ga bilo mogoče z minimalnimi posegi prilagoditi za javno rabo in ima glede na svojo lego in dostopnost dobre možnosti za vključevanje v mrežo peš in kolesarskih poti po barju in povezovanju Ljubljane z naselji na južnem robu Ljubljanskega barja.