Črna vas

v teku

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Komunalno in prometno urejamo Črnovaško cesto

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  V okviru projekta Mestna občina Ljubljana, JP Vodovod Kanalizacija Snaga in Energetika Ljubljana komunalno in prometno urejamo dotrajano cesto Črna vas.
  Prenovili bomo vse komunalne in druge vode – vodovod, kanalizacijo, plinovod, električno in telekomunikacijsko napeljavo, javno razsvetljavo – ter uredili pločnik, kolesarsko stezo in vozišče.

  Tako bomo zagotovili varnejše, udobnejše in prijetnejše površine za vse udeležence v prometu ter višjo kakovost bivanja za okoliške prebivalce.

  Ker je projekt prometne ureditve Črnovaške ceste umeščen v dogovor za razvoj regij LUR, bosta naložbo v tem delu sofinancirali tudi Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in Republika Slovenija v okviru PN 4.4. Gradnja regionalnih kolesarskih povezav – DRR.

  Dela izvaja podjetje CGP d.d. v sodelovanju s partnerskim podjetjem PRENOVA-GRADBENIK d. o. o.

  November 2022

  Cesta Črna vas, ki jo urejamo od junija 2021, na svojem prvem kilometru že dobiva novo, lepšo podobo. Na približno 150 metrov dolgem odseku ceste Črna vas med križiščem z Ižansko cesto in Brglezovim štradonom, ki je že asfaltiran, smo posadili 48 novih dreves.

  nova drevesa

  Po zaključku rekonstrukcije ceste bo ob Črni vasi skupaj zasajenih kar 223 novih dreves – jelš, topolov in brestov. Omenjene drevesne vrste, ki so značilne posebej za Barje, je izbral dr. Jože Bavcon s skupino strokovnih sodelavk in sodelavcev Mestne občine Ljubljana in JP Voka Snaga. Drevesom bomo izboljšali rastne razmere z izkopom prostornih sadilnih jam in z zamenjavo ilovnate zemljine s kakovostno prstjo.

  asfaltiran odsek ceste

  Dela potekajo v skladu z načrti, dobršen del prvega odseka do Brglezovega štradona, je že asfaltiran s prvima dvema slojema asfalta, za rekonstrukcijo pa že pripravljamo vozišče naprej do mostu Capuder, sledila bo tretja etapa od omenjenega mostu do mostu Zidarjev graben in nato še zadnja etapa do potoka Iška.

  Dela bodo v celoti končana do junija 2023, glede na trenutni uspešen potek gradnje pa verjetno celo pred tem rokom.

 • Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste

  v teku

  Leto zaključka: 2023

  Ureditev kolesarske infrastrukture po Črnovaški in Ižanski cesti bo pripomogla k hitremu in varnemu premagovanju daljših relacij s kolesom ter posledično k porastu števila kolesarjev. Regionalna povezava bo zgrajena od kraja Lipe prek Črne vasi do križišča z Ižansko cesto in de nato nadaljevala do Botaničenga vrta, v skupni dolžini cca 7,9 km. Kolesarska povezava je predvidena kot kolesarska steza, višinsko ločena od cestišča. Ker bo kolesarska infrastruktura povezana z infrastrukturo za pešce (vzporedna kolesarska steza in pločnik), se v okviru projekta uredi vzdolž kolesarske steze tudi pločnik ter urejeni prehodi za pešce/kolesarje preko cestišča.

  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajala se bo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

  Namen operacije je zagotavljanje povezanosti mestnega središča z zaledji ter spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti. Cilji in rezultati operacije so:

  • zagotavljanje dnevne mobilnosti kolesarjev,
  • zagotavljanje dnevne mobilnosti pešcev,
  • izboljšati varnost udeležencev v prometu,
  • ustvariti povezano in pregledno mrežo odprtih kolesarskih stez visoke kakovosti na celotnem območju MOL, ki bodo enako dostopne za vse, varne in prepoznavne,
  • ohraniti in urediti naravne elemente javnega prostora.

  Višina celotnih stroškov operacije je ocenjena na 44.234.433,08 EUR z DDV, višina upravičenih stroškov do sofinanciranja je največ 14.430.786,06 EUR, od tega 80 % EU sredstev in 20 % RS sredstev. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega strukturnega in investicijskega sklada: EU Skladi (eu-skladi.si)

  EU skladi3