Gradnja dodatnih vrtcev in novi oddelki osnovnih šol v letu 2020 in 2021

izvedeno

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Od leta 2006 do 2021 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 1.271.034.963 EUR, od tega 332.468.282 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje, in pridobili 20.051.935 EUR nepovratnih sredstev. Samo lani smo v proračunu MOL za predšolsko vzgojo in izobraževanje namenili skoraj 103 milijone evrov oziroma tretjino proračuna.

LETO

REALIZACIJA (PROGRAM IN
INVESTICIJE)

SREDSTVA ZA INVESTICIJE

%

SOFINANCIRANJE
EU in RS

2006

68.552.946 €

18.314.213 €

26,7

 

2007

55.352.913 €

7.217.917 €

13,0

 

2008

74.257.062 €

19.289.588 €

26,0

 

2009

72.758.908 €

19.168.214 €

26,3

 

2010

65.504.087 €

12.271.961 €

18,7

2011

73.467.206 €

13.285.419 €

18,1

 

2012

70.627.315 

7.861.376 €

11,1

 

2013

68.801.581 

13.441.252 €

19,5

956.631

2014

76.966.212 €

20.830.673 €

27,1

2.645.702 €

2015

75.181.393 €

18.901.211 €

25,1

2.965.283 €

2016

68.104.299 €

9.989.213 €

14,7

 

2017

79.677.634 €

15.314.228 €

19,2

504.673 €

2018

107.282.323 €

42.430.808 €

39,6

7.296.436 €

2019

102.866.016 €

35.174.698 €

34,2

493.460 €

2020

93.666.606 € 28.880.759 € 30,8 2.153.243 €
Proračun 2021 117.968.462 € 50.096.752 € 42,5 3.036.507 €
SKUPAJ 2006 - 2021 1.271.034.963 € 332.468.282 € 26,1 20.051.935 €
         

Tabela: Realizacija proračuna MOL za področje predšolske vzgoje in izobraževanja z ločenim prikazom sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje 2006–2021 in podatki iz proračuna MOL za leto 2021.

Od leta 2006 do leta 2021 smo izvedli 6 novogradenj vrtcev in številne prenove, sanacije, adaptacije, sanacije kuhinj in igrišč z namenom zagotavljanja manjkajočih kapacitet in izboljšanja bivalnih pogojev v vrtcih in šolah ter na vseh objektih zamenjali azbestne strehe. vrtce in šole prenavljamo tudi celovito, protipotresno in energetsko ter tudi s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev smo v okviru javno-zasebnega partnerstva EOL, EKO sklada in razpisov ministrstev (MGRT - ZFO-1; MIZŠ ...). Vsako leto izvajamo tudi obsežna redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih vrtcev in šol.

Javni vrtci v MOL 

Od leta 2007 smo na Mestni občini Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami odprli 107 novih oddelkov v vrtcih. Skupno bo v šolskem letu 2021/2022 v javnih vrtcih 777 oddelkov. Od leta 2008 naprej se je število oddelkov v osnovnih šolah povečalo za 176 oddelkov in bo v šolskem letu 2021/2022 štelo skupno 1.120 oddelkov.

Investicijski načrt bo tudi v prihodnje smiselno prilagojen glede na dinamiko števila rojstev in potrebe staršev po vrtcih. V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska vzdrževalna dela na objektih vrtcev, pri tem pa bomo sledili cilju celovitih prenov.

Osnovne šole v MOL

Dodatne prostorske kapacitete v osnovnih šolah zagotavljamo z večjim številom prostorov, ki jih dosegamo s preureditvami in ločevanjem prostorov na več manjših enot, z večjimi notranjimi preureditvami in predelavami ter s prizidki in dozidavami. Kapacitete šol smo od leta 2008 (944 oddelkov) do letos (1.120 oddelkov) povečali kar za 176 oddelkov.

Investicijski načrt bomo tako kot do sedaj tudi v prihodnje prilagajali glede na dinamiko vpisa otrok v šole. V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska vzdrževalna dela na objektih šol, pri tem pa bomo sledili cilju celovitih prenov.

 

Projekt vključuje

 • Večji projekti, ki smo jih na področju osnovnih šol zaključili v letih 2020 in 2021

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  • OŠ Riharda Jakopiča – I. faza: porušili smo del starega objekta in na novo zgradili prizidek s telovadnico in dodatnimi učilnicami; II. faza: celovito smo obnovili objekt in ga delno prostorsko reorganizirali (projekt je vključen v EOL-3)
  • OŠ Martina Krpana – porušili smo stari prizidek in zgradili novega z dodatnimi učilnicami in novim otroškim igriščem
  • OŠ Vrhovci – prizidali in rekonstruirali smo južni trakt, s čimer smo pridobili tri nove učilnice
  • OŠ Nove Fužine – objekt smo celovito sanirali, nadzidali in prenovili smo prostore šole ter vrtca in obnovili igrišče; uredili smo 5 oddelkov Vrtca Pedenjped, enota Šlik Šlak (projekt je vključen v EOL-3)
  • OŠ Koseze – zgradili smo prizidek z novo knjižnico
  • OŠ Danile Kumar - dozidali in spremenili smo nekdanja hišniška stanovanja v večnamenske učilnice
  • OŠ Livada - objekt smo celostno sanirali in dozidali dve učilnici (projekt je vključen v EOL-3)
  • OŠ Šmartno pod Šmarno goro - celostno smo obnovili igrišče 
  • OŠ Jožeta Moškriča - celostno smo obnovili igrišče 
  • OŠ Franca Rozmana Staneta – celostno smo obnovili šolsko, športno in otroško igrišče
  • OŠ Mirana Jarca – celostno smo obnovili šolsko, športno in otroško igrišče

 • V letih 2020 in 2021 smo nadaljevali s prenovami naših vrtcev in zgradili nekaj novih oddelkov

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  • Vrtec Jelka, enota Palčki – objekt smo celovito, statično in energetsko, prenovili, zgradili smo zunanje stopnišče in prenovili centralno kuhinjo (projekt je vključen v EOL-3)
  • Vrtec Viški gaj, enota Zarja – objekt smo celovito prenovili (projekt je vključen v EOL-3)
  • Vrtec Kolezija, enota Murgle – objekt smo celovito prenovili in zgradili večnamenski prostor ter prenovili kuhinjo (projekt je vključen v EOL-3 ter delno financiran s sredstvi EKO sklada)
  • Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta – objekt smo celovito prenovili (projekt je vključen v EOL-3)
  • Vrtec Ciciban, enota Ajda – objekt smo celovito, statično in energetsko, prenovili (projekt je vključen v EOL-3 ter delno financiran iz državnih sredstev preko ZFO v višini 1.223.956 EUR)
  • Vrtec Viški vrtci, enota Rožna dolina - objekt smo celovito prenovili, obnovili smo tudi kuhinjo in dozidali večnamenski prostor (projekt je vključen v EOL-3)
  • Vrtec Trnovo, enota Kolezijska - objekt smo celovito prenovili (projekt je vključen v EOL-3)

 • Večji projekti, ki smo jih na področju vrtcev zaključili v letu 2019

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  • Zaključili smo energetsko sanacijo Vrtca Črnuče, enote Sapramiška.
  • Prenovili smo centralno kuhinjo v Vrtcu Črnuče, enote Ostržek (sofinanciranje investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo).
  • Celovito in energetsko smo sanirali Vrtec Vrhovci, enoto Vrhovci – (sofinanciranje investicije s strani EKO sklada);
  • Zgradili smo večnamenski prostor Vrtca Mojca, enote Tinkara (sofinanciranje investicije s strani EKO sklada);
  • Zgradili smo tudi večnamenski prostor Vrtca Pedenjped, enote Sladkosned - (sofinanciranje investicije s strani EKO sklada).

 • Prenove vrtcev v letu 2019 v okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  V okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2 za energetsko prenovo javnih stavb v lasti MOL, v katerega je vključenih 11 objektov, od tega 3 objekti vrtcev, smo izvedli ukrepe za doseganje energetske učinkovitosti v naslednjih vrtcih:

  • Vrtec Najdihojca, enota Biba – celovita statična in energetska sanacija objekta s prenovo centralne kuhinje (v izvajanju; predviden zaključek september 2019);
  • Vrtec Galjevica, enota Galjevica – celovita statična in energetska sanacija objekta ter izgradnja večnamenskega prostora (v izvajanju; predviden zaključek september 2019);
  • Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav – celovita statična in energetska sanacija objekta (v izvajanju; predviden zaključek september 2019).

 • Večji projekti, ki smo jih v osnovnih šolah izvedli v letu 2019

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Večji projekti v osnovnih šolah v letu 2019:

  • OŠ Vič – izgradnja prizidka z dvema sodobnima učilnicama, posodobitev šolskega igrišča in ureditev učilnice na prostem (zaključeno);
  • OŠ Vižmarje Brod – za potrebe šole in širše lokalne skupnosti smo zgradili novo športno dvorano in uredili športno igrišče, ploščad in parkirišče (zaključeno);
  • Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – statična sanacija in izgradnja nove koncertne dvorane (zaključeno);
  • OŠ n. h. Maksa Pečarja – celostna obnova šolskega športnega igrišča (v izvajanju, predviden zaključek septembra 2019);
  • OŠ Danile Kumar – obnova kuhinje (predviden zaključek oktobra 2019);
  • OŠ Spodnja Šiška – obnova kuhinje in jedilnice (predviden zaključek septembra 2019).

 • Prenove osnovnih šol v letu 2019 v okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  V okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2 za energetsko prenovo javnih stavb v lasti MOL, v katerega je vključenih 11 objektov, od tega 4 objekti šol, se izvajajo ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti v naslednjih šolah:

  • OŠ Vodmat (v izvajanju, predviden zaključek oktober 2019);
  • OŠ Oskarja Kovačiča – podružnica Rudnik (v izvajanju, predviden zaključek septembra 2019);
  • OŠ Poljane (v izvajanju, predviden zaključek septembra 2019);
  • OŠ Oskarja Kovačiča – centralna šola, prenova toplotne postaje (predviden zaključek september 2019).