Gradnja dodatnih vrtcev in novi oddelki osnovnih šol v letu 2019 in 2020

v teku

Zaključek projekta: 2020

Opis projekta

Od leta 2006 do 2019 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 1.057.492.405 evrov, od tega 254.720.477 evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje, in pridobili 15.162.186 evrov nepovratnih sredstev.

LETO

REALIZACIJA (PROGRAM IN
INVESTICIJE)

SREDSTVA ZA INVESTICIJE

%

SOFINANCIRANJE
EU in RS

2006

68.552.946 €

18.314.213 €

26,7

 

2007

55.352.913 €

7.217.917 €

13,0

 

2008

74.257.062 €

19.289.588 €

26,0

 

2009

72.758.908 €

19.168.214 €

26,3

 

2010

65.504.087 €

12.271.961 €

18,7

2011

73.467.206 €

13.285.419 €

18,1

 

2013

68.801.581 

13.441.252 €

19,5

956.631

2014

76.966.212 €

20.830.673 €

27,1

2.645.702 €

2015

75.181.393 €

18.901.211 €

25,1

2.965.283 €

2016

68.104.299 €

9.989.213 €

14,7

 

2017

79.677.634 €

15.314.228 €

19,2

504.673 €

SKUPAJ 2006 - 2017

849.251.556 €

175.885.265 €

20,7

7.072.289 €

2018

107.282.323 €

42.430.808 €

39,6

7.296.436 €

SKUPAJ 2006 - 2018

956.533.879 €

218.316.03 €

22,8

14.368.726 €

1. rebalans proračuna 2019

100.958.526 €

36.404.404 €

36,1

793.460 €

SKUPAJ 2006 - 2019

1.057.492.405 €

254.720.477 €

24,1

15.162.186 €

Tabela: Realizacija proračuna za področje predšolske vzgoje in izobraževanja z ločenim prikazom sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje 2006–2018 in podatki iz proračuna MOL za leto 2019.

Javni vrtci v MOL 

Od leta 2007 smo na Mestni občini Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami odprli 104 nove oddelke v vrtcih. Skupno bo v šolskem letu 2019/2020 v javnih vrtcih 785 oddelkov.

Investicijski načrt bo tudi v prihodnje smiselno prilagojen glede na dinamiko števila rojstev in potrebe staršev po vrtcih. V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska vzdrževalna dela na objektih vrtcev, pri tem pa bomo sledili cilju celovitih prenov.

Osnovne šole v MOL

Kapacitete šol smo od leta 2008 (944 oddelkov) do letos (1.078 oddelkov) povečali kar za 134 oddelkov. Po en oddelek več kot preteklo šolsko leto bodo imele OŠ Božidarja Jakca, OŠ Franceta Bevka, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Kolezija, OŠ Martina Krpana, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Miška Kranjca, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Nove Fužine, OŠ Savsko naselje, OŠ Šentvid, na OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Vide Pregarc in OŠ Vrhovci pa bodo imeli po dva oddelka več. Na OŠ Oskarja Kovačiča bo en oddelek manj kot preteklo šolsko leto.

Investicijski načrt bomo v prihodnje prilagajali glede na dinamiko vpisa otrok v šole. V prihodnjih letih bomo še naprej izvajali redna investicijska vzdrževalna dela na objektih šol, pri tem pa bomo sledili cilju celovitih prenov.

Projekt vključuje

 • Tudi v letu 2020 bomo prenavljali naše vrtce in gradili nove oddelke

  v teku

  Leto zaključka: 2020

  V letu 2020 načrtujemo investicije v naslednje projekte:

  • Vrtec Ciciban, enota Ajda – celovita, statična in energetska rekonstrukcija objekta z izgradnjo večnamenskega prostora in notranje medetažne povezave za otroke (predvideno sofinanciranje investicije s strani EKO sklada; predvidena izvedba 2020);
  • Vrtec Jelka, enota Palčki – celovita, statična in energetska sanacija objekta z izgradnjo zunanjega stopnišča in prenova centralne kuhinje (predvideno sofinanciranje investicije s strani EKO sklada; predvidena izvedba 2020);
  • Vrtec Viški gaj, enota Zarja – celovita in energetska sanacija objekta (predvideno sofinanciranje investicije s strani EKO sklada; predvidena izvedba 2020);
  • Vrtec Kolezija, enota Murgle – energetska sanacija s prenovo kuhinje (predvideno sofinanciranje investicije s strani EKO sklada; predvidena izvedba 2020);
  • Vrtec Zelena jama, enota Vrba – izgradnja večnamenskega prostora z razvojnim oddelkom (predvideno sofinanciranje investicije s strani EKO sklada; predvidena izvedba 2020);
  • Vrtec Trnovo, enota Karunova – rušitev in novogradnja (predvidena izvedba 2020/2021).

 • Kaj načrtujemo v osnovnih šolah leta 2020?

  v teku

  Leto zaključka: 2020

  V letu 2020 načrtujemo investicije v naslednje projekte:

  • OŠ Miška Kranjca – dozidava trakta učilnic, delna prenova prostorov zunaj objekta in razširitev avle z ureditvijo vhoda (2020);
  • OŠ Martina Krpana – izgradnja prizidka z delno prenovo obstoječega objekta (predviden zaključek 2020);
  • OŠ Vrhovci – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov z morebitno dozidavo in preureditvijo zaradi novo zgrajene soseske Zeleni gaj na Brdu (2020);
  • OŠ Riharda Jakopiča – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov z rušitvijo prizidka in telovadnice, novogradnja prizidka s telovadnico in novo kuhinjo z jedilnico, statična sanacija in reorganizacija prostorov (2020/2021);
  • OŠ Franca Rozmana Staneta – celostna obnova šolskega športnega in otroškega igrišča (2020);
  • OŠ Mirana Jarca – celostna obnova šolskega športnega in otroškega igrišča (2020);
  • Center Janeza Levca – rušitev knjigoveznice in izgradnja novih učnih delavnic (2020);
  • OŠ Šentvid in Gimnazija Šentvid – celovita obnova šole z izgradnjo nove šolske telovadnice (predvidoma 2020/21, sledili bomo terminskemu planu prenove srednje šole, ki jo izvaja ministrstvo);
  • OŠ Brdo – novogradnja (sledili bomo dinamiki potreb).

 • Večji projekti, ki jih na področju vrtcev zaključujemo v letu 2019

  v teku

  Leto zaključka: 2019

  • Zaključili smo energetsko sanacijo Vrtca Črnuče, enota Sapramiška.
  • Septembra 2019 je predviden zaključek prenove centralne kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek (sofinanciranje investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo).
  • Oktobra 2019 načrtujemo zaključek celovite in energetske sanacije objekta Vrtec Vrhovci, enota Vrhovci – (sofinanciranje investicije s strani EKO sklada);
  • Novembra 2019 predvidevamo zaključek izgradnje večnamenskega prostora Vrtca Mojca, enota Tinkara (sofinanciranje investicije s strani EKO sklada);
  • Oktobra 2019 prav tako načrtujemo zaključek izgradnje večnamenskega prostora Vrtca Pedenjped, enota Sladkosned - (sofinanciranje investicije s strani EKO sklada).

 • Prenove vrtcev v letu 2019 v okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  V okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2 za energetsko prenovo javnih stavb v lasti MOL, v katerega je vključenih 11 objektov, od tega 3 objekti vrtcev, smo izvedli ukrepe za doseganje energetske učinkovitosti v naslednjih vrtcih:

  • Vrtec Najdihojca, enota Biba – celovita statična in energetska sanacija objekta s prenovo centralne kuhinje (v izvajanju; predviden zaključek september 2019);
  • Vrtec Galjevica, enota Galjevica – celovita statična in energetska sanacija objekta ter izgradnja večnamenskega prostora (v izvajanju; predviden zaključek september 2019);
  • Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav – celovita statična in energetska sanacija objekta (v izvajanju; predviden zaključek september 2019).

 • Večji projekti, ki smo jih v osnovnih šolah izvedli v letu 2019

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Večji projekti v osnovnih šolah v letu 2019:

  • OŠ Vič – izgradnja prizidka z dvema sodobnima učilnicama, posodobitev šolskega igrišča in ureditev učilnice na prostem (zaključeno);
  • OŠ Vižmarje Brod – za potrebe šole in širše lokalne skupnosti smo zgradili novo športno dvorano in uredili športno igrišče, ploščad in parkirišče (zaključeno);
  • Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – statična sanacija in izgradnja nove koncertne dvorane (zaključeno);
  • OŠ n. h. Maksa Pečarja – celostna obnova šolskega športnega igrišča (v izvajanju, predviden zaključek septembra 2019);
  • OŠ Danile Kumar – obnova kuhinje (predviden zaključek oktobra 2019);
  • OŠ Spodnja Šiška – obnova kuhinje in jedilnice (predviden zaključek septembra 2019).

 • Prenove osnovnih šol v letu 2019 v okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  V okviru javno-zasebnega partnerstva EOL-2 za energetsko prenovo javnih stavb v lasti MOL, v katerega je vključenih 11 objektov, od tega 4 objekti šol, se izvajajo ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti v naslednjih šolah:

  • OŠ Vodmat (v izvajanju, predviden zaključek oktober 2019);
  • OŠ Oskarja Kovačiča – podružnica Rudnik (v izvajanju, predviden zaključek septembra 2019);
  • OŠ Poljane (v izvajanju, predviden zaključek septembra 2019);
  • OŠ Oskarja Kovačiča – centralna šola, prenova toplotne postaje (predviden zaključek september 2019).