Projekt Čisto ZATE: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja

v teku

Vrednost projekta: 111.000.000 €

Zaključek projekta: 2021

Opis projekta

Cisto zate Logotip 16 

Pred letom 2007 je bila v Ljubljani 68-odstotna priključenost na kanalizacijo, do konca leta 2017 smo jo povečali na 88 odstotkov. Leta 2017 nam je Evropska komisija odobrila finančna sredstva za veliki projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, vreden skupaj 111 milijonov evrov brez DDV. S tem projektom bomo priključenost na kanalizacijo povečali kar na 98 odstotkov.

Največji in najpomembnejši kohezijski projekt finančnega obdobja med leti 2014 in 2020, za katerega nam je Evropska komisija leta 2017 odobrila finančna sredstva, je veliki projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, z izvedbo katerega bomo stopnjo priključenosti na kanalizacijo povečali kar na 98 odstotkov. Projekt je ovrednoten na 111 milijonov evrov, zanj bo Evropska komisija prispeva 69,1 milijonov evrov, 12,4 milijonov evrov bo sofinancirala Republika Slovenija, preostanek sredstev pa bodo zagotovile občine.

Trije deli velikega kohezijskega projekta

Celoten projekt sestavljajo trije deli in sicer:

 • DEL 1: izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana z nadgradnjo odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice,
 • DEL 2: izgradnja 3. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana in
 • DEL 3: dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL

Kako bo izvedba projekta vplivala na meščanke in meščane?

Projekt v sklopu komunikacijske kampanje ČISTO ZATE bo v naslednjih dveh letih zagotovo pomembno vplival na življenje naših meščank in meščanov. V okviru projekta načrtujemo obnovo več kot 260 cest.

Prenova ne bo mogoča brez začasne spremembe prometnega režima in zapor cest v času del, kar bo vplivalo na potek prometa v širši okolici zapor. Takrat bodo še posebej pomembni strpnost, spoštovanje in sobivanje na skupnem prostoru.

Vsem udeležencem v prometu svetujem, da se vnaprej pripravijo na spremembe njihovih običajnih poti, se pravočasno odpravijo na pot, na portalu PromInfo preverijo aktualno stanje prometa, poiščejo obvozne poti, predvsem pa naj že zdaj razmislijo o alternativnih načinih mobilnosti - hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, sopotništvo, souporaba avtomobila, uporaba parkirišč P+R – da bodo udobneje prispeli na cilj.

Verjamemo, da bodo meščanke in meščani zapore cest sprejeli z razumevanjem in zavedanjem, da bo prenova pomenila izboljšanje varnosti prometa ter kakovosti življenja v našem mestu.

Več o projektu preberite na www.cistozate.si ali na naši podstrani.

Več +

Katera območja vključuje projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode?

Ta območja so (skupaj 39):Galjevica, Glince in Dolnice, Gornji Rudnik, Hrušica in Litijska cesta, Kamnogoriška cesta, Kašelj, Kozarje, Polje, Slape, Stožice, Šmartinska cesta, Tržaška cesta, Vevče, Zadobrova, Zalog, Zaloška – Studenec, Pod Debnim vrhom, Na Trati, Ježica, Kleče, Brdo vzhod, Brdo zahod, Cesta dveh cesarjev, Kalinova ulica, Cesta Andreja Bitenca, Medveščkova ulica, Ulica Mire Miheličeve, Ogrinčeva ulica, Novo polje, Ižanska cesta – jug, Ilovica in Ižanska cesta – sever, Rakova Jelša, Sibirija, Gameljne, Šmartno, Tacen, Dobrunje, Sostro, Žabja vas.

Ali bomo gradili tudi na vaši ulici?

Gradnja bo potekala v več sklopih in po načelih rdeče FIDIC knjige, in sicer po 261 ljubljanskih ulicah (kjer bo hkrati urejena tudi vsa ostala infrastruktura) in bo v celoti zaključena v letu 2021.

Te ulice so: Kočenska ulica, Ogrinčeva ulica, Blažičeva ulica, Cesta Andreja Bitenca, Galičeva ulica, Jarčeva ulica, Ulica Nade Čamernikove, Vagajeva ulica, Zakrajškova ulica, Zalaznikova ulica, Kalinova ulica, Ulica Juša Kozaka, Jerajeva ulica, Kamnogoriška cesta, Plešičeva ulica, Zapuška cesta, Gramozna pot, Hruševska cesta, Krožna pot, Litijska cesta, Trpinčeva ulica, Cesta na Ježah, Šmartinska cesta, Ulica Mire Miheličeve, Studenec, Cesta v Zajčjo dobravo, Novo Polje, cesta XII, Novo Polje, cesta XVI, Novo Polje, cesta XXIII, Balinarska pot, V Toplice, V Zalar, Agrokombinatska cesta, Pot v Zeleni gaj, Dunajska cesta, Stara Ježica, Udvančeva ulica, Cesta Urške Zatlerjeve, Pavlovčeva ulica, Stoženska ulica, Stožice, Brdnikova ulica, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Dolenjska cesta, Gornji Rudnik I, Gornji Rudnik II, Gornji Rudnik III, Gornji Rudnik IV, Cesta Andreja Bitenca, Ulica 4. Julija, Medveščkova ulica, Pipanova pot, Arharjeva cesta, Na Trati, Cesta dveh cesarjev, Kašeljska cesta, Kriva pot, Krmčeva ulica, Lovšetova ulica, Mazovčeva pot, Ravna pot, Trtnikova ulica, Vaška pot, Cesta v Kresnice, Pod Debnim vrhom, Zaloška cesta, Cesta 30. Avgusta, Kašeljska cesta, Milčetova pot, Novo Polje, cesta III, Polje, Polje, cesta XLIV, Polje, cesta XLVI, Polje, cesta XVI, Polje, cesta XVIII, Polje, cesta XXII, Polje, cesta XXIV, Polje, cesta XXVI, Polje, cesta XXVIII, Polje, cesta XXX, Polje, cesta XXXII, Polje, cesta XXXIV, Polje, cesta XXXVI, Polje, cesta XXXVIII, Rjava cesta, Vevška cesta, Zadobrovška cesta, Zaloška cesta, Anžurjeva ulica, Cimermanova ulica, Kašeljska cesta, Ob studencu, V Sige, Vevška cesta, Cesta na Ježah, Cesta na Kope, Cesta v Zajčjo dobravo, Sneberska cesta, Sončna pot, Zadobrovška cesta, Dobrajčeva ulica, Snojeva ulica, Škofova ulica, Vregova ulica, Babičeva ulica, Baznikova ulica, Dolenjska cesta, Ižanska cesta, Jalnova ulica, Jesihov štradon, Jurčkova cesta, Knezov štradon, Krošljeva ulica, Ob dolenjski železnici, Orlova ulica, Peruzzijeva ulica, Pri mostiščarjih, Ulica Bena Zupančiča, Ulica Marije Drakslerjeve, Ulica Marka Šlajmerja, Ulica Milke Kerinove, Ulica Zore Majcnove, Dolgi breg, Ilovški štradon, Lahova pot, Malova ulica, Mihov štradon, Peruzzijeva ulica, Uršičev štradon, Volarjev štradon, Malova ulica, Hladnikova cesta, Kobetova ulica, Livada, Šivičeva ulica, Cesta II. grupe odredov, Cesta na Urh, Govekarjeva ulica, Novo naselje, Papirniška pot, Aličeva ulica, Pot na most, Pot v Podgorje, Sadinja vas, Sostrska cesta,V Češnjico, Zavoglje, Cesta 13. Julija, Cesta II. grupe odredov, Cesta vstaje, Gustinčičeva ulica, Pšatnik, Šmarnogorska pot, Šmartno, Ulica Jožeta Štruklja, Ulica Željka Tonija, Cesta Cirila Kosmača, Cesta vstaje, Grobeljca, Grško, Molekova ulica, Na Palcah, Pot na goro, Pot sodarjev, Tacenska cesta, Thumova ulica, Ulica bratov Novak, Ulica Ivice Pirjevčeve, Ulica Lizike Jančarjeve, Vipotnikova ulica, Židankova ulica, Bistriška ulica, Borovniška ulica, Cesta na Mesarico, Čanžekova ulica, Delakova ulica, Kermaunerjeva ulica, Koleševa ulica, Makucova ulica, Metliška ulica, Preserska ulica, Razdevškova ulica, Travniška ulica, Ulica Andreja Kumarja, Ulica Jožeta Mirtiča, Ulica Lojzke Štebijeve, Ulica Lovre Klemenčiča, Vrhniška ulica, Vulčeva ulica, Barjanska cesta, Cesta dveh cesarjev, Cesta v Zeleni log, Juvanova ulica, Levarjeva ulica, Mokrška ulica, Ulica Ernesta Kramerja. 

Projekt vključuje

 • Projekt Čisto.Zate: prenovili smo Cesto dveh cesarjev

  izvedeno

  Leto zaključka: 2021

  Končali smo obnovo Ceste dveh cesarjev, kjer smo poleg fekalne in meteorne kanalizacije uredili tudi javno razsvetljavo, plinovod in kabelsko kanalizacijo, na obeh straneh ceste pa sta nova kolesarska steza in pločnik. Po prenovljeni cesti so 8. decembra 2021 začeli voziti mestni avtobusi na novi liniji 16.

  Na nekdanjem križišču Ceste dveh cesarjev in Ceste v Mestni log smo uredili krožišče, ki bo pripomoglo k boljši pretočnosti prometa. Za večjo varnost v prometu smo izvedli tudi več ukrepov za umirjanje prometa – štiri grbine, dva sredinska otoka, določili pa bomo še dve lokaciji za stacionarne meritve hitrosti.

  Dela so potekala v okviru projekta Čisto. Zate. – dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL, v okviru katerega urejamo kanalizacijo na 261 ulicah, na javno kanalizacijo pa bomo na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev.
  Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo 68%, do konca leta 2018 smo jo povečali na 88%, s projektom Čisto zate pa jo bomo povečali na kar 98%. S tem projektom bomo omogočili tudi zaprtje 4.500 greznic, poleg tega 1.500 v Medvodah in Vodicah, ki sedaj odpadno vodo spuščajo v Ljubljano.

  Projekt ureditve je izdelal Krajinaris d.o.o., dela pa izvedlo podjetje Komunalne gradnje d.o.o.

  Logo Cisto zate

  Cisto zate Logotip 16
  Več o projektu Čisto.Zate.

 • Uredili smo Hruševsko cesto

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Uredili smo kanalizacijo, obnovili vodovodno in električno omrežje, telekomunikacijske povezave in javno razsvetljavo ter uredili nove plinovodne priključke. Uredili bomo tudi enostranski pločnik ter kolesarski stezi.

  Pogodbena vrednost ureditve ceste in odvodnjavanja je 343.436 EUR brez DDV in se v celoti financira iz proračuna MOL in VOKA Snaga.
  Pogodbena vrednost izgradnja fekalne kanalizacije pa znaša 246.804 EUR brez DDV in je sofinancirana iz proračuna MOL, RS in EU sredstev.

 • Prenovili smo Brdnikovo ulico

  izvedeno

  Leto zaključka: 2020

  Končali smo s prenovo Brdnikove ter priključnih ulic na odseku od Tehnološkega parka do priključka z Legatovo ulico, v okviru katere smo zgradili javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode in meteorne vode, uredili javno razsvetljavo in prenovili cesto. Zgradili smo skoraj 400 metrov cevovoda, na katerega bo mogoče priklopiti 25 objektov. Ob izgradnji javne kanalizacije smo zgradili tudi javno meteorno kanalizacijo, ki bo izboljšala odvajanje padavinskih voda na območju. 

  Uredili smo še javno razsvetljavo in celovito prenovili ceste na območju. Poleg novega vozišča smo v nadaljevanju Brdnikove ulice izvedli tudi enostranski hodnik za pešce z dvignjenimi križišči za umirjanje prometa, s čimer prispevamo k večji varnosti v prometu.

 • V okviru projekta Čisto zate smo prenovili del Ceste dveh cesarjev

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  Dela na Cesti dveh cesarjev smo končali pred predvidenim rokom, tako da je cesta že odprta za promet.

  Rekonstrukcija ceste je sodila v okvir evropskega projekta ČISTO ZATE, v okviru katerega na območju Ljubljane dograjujemo kanalizacijsko omrežje, na cestah pa hkrati urejamo še ostalo komunalno in cestno infrastrukturo.

  S prenovo ceste smo poskrbeli tudi večjo varnost v prometu na tem območju.

  Logo Cisto zate

  Cisto zate Logotip 16

  Več o projektu Čisto.Zate.

 • Prenovili smo Litijsko cesto

  izvedeno

  Leto zaključka: 2019

  V okviru obnove komunalne infrastrukture smo del sredstev namenili tudi za rekonstrukcijo prometne infrastrukture. Uredili smo obstoječi križišči za hitrejše in bolj varno odvijanje prometa, odvodnjavanje meteorne vode ter prometni režim na delu Litijske ceste od Pesarske ceste do Fužinske ceste.

  Vozišče smo na celotni dolžini zožili na 3.25 m, 6 m pa je skupna širina višinsko ločenih površin za pešce in kolesarje. Pločnik in kolesarsko stezo smo od cestišča ločili z granitnimi kockami, kolesarsko stezo pa smo dodatno označili še s piktogrami. Ob hodniku za pešce smo na vsakih 250 m na vsaki strani ceste postavili klop. Prehode za pešce in kolesarje smo zarisali v obeh križiščih ter pri avtobusnem postajališču. 

  V križišču Litijske in Pesarske smo preuredili le vzhodni krak, križišče Litijske in Poti na Breje pa smo tudi na novo semaforizirali ter uredili pas za zavijanje v levo.

  Uvoze do obstoječih stanovanjskih objektov na južni in severni strani Litijske ceste smo izvedli preko poglobljenih robnikov.

  Rekonstrukcija ceste sodi v sklop projekta ČISTO ZATE, ureditev kolesarskih in peš površin pa v projekt ukrepov trajnostne mobilnost JR-UTM, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS).