Koseški bajer z okolico

izvedeno

Zaključek projekta: 2018

Opis projekta

Koseški bajer je sredi urbanega prostora, kjer je tudi zelo veliko obiskovalcev. Nova, dopolnjena ureditev parka nudi igro in rekreacijo vsem generacijam.

Bajer predstavlja varno zatočišče za številne živalske in rastlinske vrste. Ob bajerju si je dom uredila tudi labodja družina. V okolici poteka učna pot, saj je na območju bogata biodiverziteta. Zunanje fitnes naprave za vse želene rekreacije. Pozimi je bajer priljubljeno naravno drsališče. Projekt vključuje

 • Zaradi dotrajanosti smo obnovili ploščad ob Koseškem bajerju

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  Vrednost: 40.000 €

  Obnovili smo leseno ploščad ob Koseškem bajerju zaradi dotrajanosti materiala, trohnjenja konstrukcije in posledično poškodbe posameznih elementov pomola.

  Več o projektu +

  Strohnjeno leseno prečno podkonstrukcijo smo nadomestili s cinkanimi profili, na katere so nameščene podnice iz sibirskega macesna. Ploščad je po obliki ostala enaka, smo pa povečali razmake oziroma reže med letvami sibirskega macesna, kar povečuje zračnost in trajnost lesa.

  Izvajalec del je bilo JP Snaga, dela so se izvajala v sklopu rednih vzdrževalnih del.

 • Izvedli smo protipoplavne ukrepe za večjo varnost ob Koseškem bajerju

  izvedeno

  Leto zaključka: 2018

  S stabilizacijo erozijsko ogrožene brežine in nadvišanjem le-te bomo preprečili razlivanje visokih vod bajerja proti naseljenemu delu ob Kmečki poti.

  Več o projektu +

  V Koseški bajer se izliva potok Mostec, ki odvodnjava zahodna pobočja Šišenskega hriba, s severovzhoda pa prihajajo po Kmečki poti tudi padavinske vode. Oboje skupaj ob dolgotrajnejših in intenzivnejših padavinah součinkuje tako, da se nivo vode v bajerju dvigne in poplavno ogroža stanovanjske objekte na Kmečki poti, ki stojijo neposredno ob bajerju.

  Zaradi del smo morali odstraniti nekaj grmičevja, drevored odraslih dreves pa bomo skušali v največji meri ohraniti. Zaradi predvidenega nadvišanja brežine se bo namreč spremenil tudi nivo tal v okolici dreves. V primeru, da bomo morali kakšno drevo odstraniti, ga bomo nadomestili z novim.

 • Ob Koseškem bajerju smo postavili igrala in orodja za telovadbo na prostem

  izvedeno

  Leto zaključka: 2015

  Vrednost: 55.000 €

  Projekt obsega ureditev severnega dela Koseškega bajerja, z novo urejenimi pešpotmi, dostopi do igralnih površin, postavitev igral in orodij za telovadbo na prostem.

  Več o projektu +

  V prvem delu (ob cesti Draga) so igrala za najmlajše (nihajno igralo, dvojna gugalnica, tobogan in kombinirano igralo za najmlajše), v srednjem delu igrala za starejše otroke (motorični poligon, nihajna gred, nihajna plošča, ipd) in med novo zasajenim brezovim gajem orodja za delo z lastno težo ter orodja za starejše občane. Nameščena so tudi igrala za invalide. Med igrala so umeščene mize z montirano šahovnico ter klopi. Ob cesti Draga so zasajene grmovnice, ki oblikujejo živo mejo.

 • Krajinsko in arhitekturno smo uredili Koseški bajer

  izvedeno

  Leto zaključka: 2010

  Vrednost: 1.559.577 €

  Projekt obsega krajinsko arhitekturno ureditev Koseškega bajerja - novi S in J vstopi v park z lesenimi zagradami, travnate površine, drevesa in grmiči, otroška igrala, krajinska skulptura, pitnik, klopi, smetnjaki, sprehajalna promenada in peščene krožne poti, lesen otok in stopnice na J-VZ brežini bajerja, otoček za ptice, počivališča na brežini s klopmi, javna razsvetljava, obnova mostu in ograje, rekonstrukcija Koseške ceste s parkiriščem in kolesarsko stezo.