Center Rog

izvedeno

Zaključek projekta: 2023

Projekt vključuje

 • Odprli smo Center Rog, novo ustvarjalno središče Ljubljane

  izvedeno

  Leto zaključka: 2023

  26. oktober 2023 - Center Rog je odprl svoja vrata

  Center bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami omogočil ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in meščanom ustvarjalno podporno okolje za razvoj družbeno koristnih inovativnih projektov na področju izdelovalništva, urbanega rokodelstva, uporabnih umetnosti, oblikovanja in arhitekture.
  Hkrati s prenovo Roga smo uredili tudi Park izbrisanih, novo javno zeleno površino s zasajenimi drevesi ter spomenikom v obliki črke Ć. Prenovili smo tudi Petkovškovo nabrežje in tako še povečali območje za pešce in kolesarje ter dodatno oživili območje ob Ljubljanici od središča mesta proti prenovljeni Galeriji Cukrarna.

  April 2023

  Izvajajo se gradbena, obrtniška, strojna in elektroinštalacijska dela ter zunanja ureditev. 

  December 2022

  Na objektu poteka zasteklitev jeklene konstrukcije, ki je nameščena vzdolž celotne strani bodočega javnega parka. V steklenem prizidku bodo drop-in kotički za druženje in delo. Tudi v notranjosti objekta potekajo številna dela, izvajajo se elektro in strojne instalacije, grobi in fini ometi, zaključuje se vgradnja zunanjega stavbenega pohištva, v kratkem pa bo vgrajena protipotresna kovinska ojačitev, ki bo potekala od pritličja do tretjega nadstropja. Na strehi urejajo toplotno in hidro izolacija, nato bo sledila še izvedba teraco tlaka in kvarc tlakov.

  Avgust 2022

  Projekt poteka skladno z zadanim terminskim planom, kar pomeni, da se na objektu zaključuje tretja gradbena faza in da se zaključujejo betonska dela. Dokončana je garažna hiša pod bodočim javnim parkom, v kateri bo na voljo 82 parkirnih mest, od tega polovica okoliškim prebivalcem, druga polovica pa uporabnikom Centra Rog.
  Trenutno poteka vgradnja historičnih oken, ki so izdelana skladno s smernicami ZVKDS, v prvem nadstropju poteka statična sanacija s karbonskimi ojačitvami, v mezzaninu sanacija obstoječe armature, v drugem nadstropju tovarne pa se nameščajo obstoječe konzole. Do konca septembra se bo v mezzaninu po obodu sten izvedel torkret za ojačitev sten, na južni fasadi, galvani in v 1. nadstropju se bo zaključevala statična sanacija s karbonskimi ojačitvami obstoječe armature in betonov. Po nadstropjih se bo odstranjeval omet in belež, pričelo se bo z izdelavo novega ometa ter pripravo špalet. Izvajalec bo nadaljeval z vgradnjo oken v prvem in drugem nadstropju južne fasade ter montažo jeklene konstrukcije na severni fasadi. Ob tem bodo potekala tudi montažna dela strojnih in elektro instalacij.

  Julij 2022

  Začela se je sanacija strehe, na katero bomo umestili sončno elektrarno. Center Rog bo ena izmed prvih javnih institucij v Ljubljani, ki bo proizvajala svojo električno energijo in bo delno samooskrbna.

  Junij 2022

  Dela napredujejo v skladu z načrti. Garažna hiša je končana. 

  Marec 2022

  Dela potekajo v skladu z načrti. 

  Januar 2021

  Začeli smo z obnovo Centra Rog.  
  19. januarja 2021 smo začeli z nadaljevanjem rušitvenih del prizidkov na dvorišču nekdanje tovarne, 8. marca z ekološko sanacijo galvane, 4. avgusta pa smo v delo uvedli izvajalca gradbeno obrtniških del.
  Za izvedbo je bilo na javnem naročilu izbrano podjetje Makro 5 gradnje d.o.o.

  Marec 2019

  Sedem sodb je pravnomočnih, pričakujemo, da bo v kratkem pravnomočna še zadnja, osma. Takoj po izvršitvi sodbe bomo pričeli z ekološko sanacijo območja in nadaljevanjem investicije v Center Rog.

  September 2017

  MOL do rešitve sodnega spora z začasnimi uporabniki MOL nima vstopa na območje nekdanje tovarne Rog, zato so v tem trenutku začasni uporabniki v celoti odgovorni za varnost ljudi na tem območju. MOL pa tako tudi ne more kakor koli ukrepati v povezavi s številnimi in stalnimi pritožbami bližnjih stanovalcev, ki se pritožujejo zaradi hrupa, kaljenja nočnega miru in smradu kanalizacije ter podobno. V MOL se zavedamo, da je stanje na območju Tovarne Rog zelo kritično, zato toliko bolj obžalujemo, da zavoljo nasprotovanja začasnih uporabnikov nastaja zamik pri začetku investicije v Center Rog. 

  Februar 2017 

  22. februarja je stekla obravnava na sodišču, mediacija je uradno končana, postopek na sodišču pa se nadaljuje z zaslišanjem prič maja 2017. Pričakujemo, da bo postopek na sodišču zelo hitro zaključen v korist MOL kot nespornega lastnika območja, kar bo omogočilo nadaljevanje investicije v Center Rog.

  Leto 2016

  V letu 2016 je potekal mediacijski postopek med MOL in začasnimi uporabniki Roga. Od junija 2016 dalje smo začasnim uporabnikom Roga ponujali predlog vključitve dela njihovih programov v nov Center Rog. Žal se začasni uporabniki Roga na noben naš predlog niso odzvali niti niso sami podali nobenega drugega predloga. Zadnji predlog za poravnavo je bil s strani MOL pisno posredovan dan pred sklicano obravnavo na sodišču kot še zadnja možnost sporazumne rešitve spora. Žal odgovora druge strani nismo prejeli. Konkretna izhodišča za dogovor, ki so bila podrobneje pojasnjena v štirih pogajanjih, so: takojšnje nadaljevanje ekološke sanacije in rušitve nevarnih objektov ter izvedba investicije do leta 2019, vključitev nekaterih programov skupnosti začasnih uporabnikov Roga v Center Rog, zagotovitev avtonomnega delovanja skupnosti v okviru Centra Rog in zagotovitev kontinuitete izvajanja programov tudi v času gradnje.

  Leto 2014

  Na osnovi neuspešnega razpisa in poizvedovanja pri potencialnih zasebnih vlagateljih leta 2012 se je izkazalo, da v sedanji finančni situaciji ni interesa za tako zahteven projekt. Po preučitvi vseh okoliščin se je izkazalo za edino stvarno uresničljivo možnost, da v programu investicije ostanejo samo osnovni, javni programi centra v zmanjšanem obsegu, ki bi jih bilo možno zagotoviti z javnimi sredstvi iz proračuna in iz strukturnih skladov. Zato je bilo sklenjeno, da se projekt revitalizacije območja Roga omeji na preureditev tovarne Rog, nujno potrebnega parkirišča v kleti in preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski park.

  Glede na to odločitev je bilo v letu 2013 potrebno novelirati tako programsko zasnovo kot tudi temu primerno popraviti dokumentacijo DIIP in PGD Centra Rog ter izpeljati postopek dopolnitve OPPN, ki dopušča fazno gradnjo. Nova programska zasnova centra hkrati upošteva tudi izsledke študij in analiz, ki so bile pripravljene v okviru EU projekta Second Chance ter izvajanja programa v pilotnem projektu RogLab.

  Decembra 2013 je bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, v februarju 2014 pa je bila oddana vloga za izdajo odločbe za komunalni prispevek. Od konca aprila razpolagamo s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, o natančnem terminu začetka gradnje pa bi bilo še preuranjeno govoriti.  

  Februar 2012

  Izveden je bil javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo: Center sodobnih umetnosti – Rog in garaže, vendar se na javni razpis ni prijavil nihče od zainteresiranih partnerjev. Potekajo priprave na ponovno izvedbo javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja.

  Januar 2012

  Objavljen je razpis za izbiro zasebnega partnerja za izgradnjo Centra Rog in garaž. Razpis je odprt do 7. marca 2012. Mestna občina Ljubljana z javnim razpisom išče zasebnega investitorja za rekonstrukcijo in izgradnjo Centra Rog v obsegu 9.000 m² površin, trinivojskih garaž s 578 parkirnimi mesti ter hotela/stanovanj s površino 5.380 m². 

  Vrednost celotne investicije izgradnja Centra Rog in garaž je ocenjena na 52.585.905 EUR. Od tega je vložek MOL 13.539.026 EUR, delež zasebnega partnerja pa 39.046.879 EUR.

  Februar 2011

  Izdelana je novelacija investicijskega načrta za obnovo Roga, po kateri bo vrednost projekta znašala 51,35 milijona evrov.

  V osnutku proračuna 2011 je za poplačilo leasinga, novelacijo investicijskega programa in izdelavo PZI dokumentacijenamenjeno 2,78 milijona evrov. S poplačilom leasinga bo MOL postala lastnica celotnega območja. Razpis za javno zasebno partnerstvo bo objavljen spomladi 2011.

  Avgust 2010

  Pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev in ekološko sanacijo. V teku je izdelava PGD in postopki za pridobitev zasebnega parterja.

  Januar 2010

  Od 8.12.2009 do 8.1.2010 je bila v atriju Mestne hiše na ogled predstavitvena razstava Centra sodobnih umetnosti – Rog.

  Izgradnja in obnova bo potekala na osnovi javno-zasebnega partnerstva, pri čemer je Mestna občina Ljubljana večino pogojev, ki pogojujejo realizacijo projekta, že zagotovila. V letu 2010 bo izvedena še ekološka sanacija celotnega območja, skupaj z rušitvijo objektov ter izdelavo PGD in PZI dokumentacije za kompleks Centra sodobnih umetnosti – Rog ter z delom garaž pod centrom.

  V letu 2010 je predvidena pridobitev zasebnega partnerja, ki bo na osnovi javno naročniškega razmerja zagotovil izgradnjo celotnega območja in obnovo nekdanje tovarne Rog.

  Junij 2009

  V pripravi je razpis za javno - zasebno partnerstvo.

  Oktober 2009

  MOL in Ministrstvo za kulturo sta podpisala Pismo o nameri, s katerim se je Ministrstvo za kulturo zavezalo, da bo v prihodnjih treh letih uvrstilo Center sodobnih umetnosti v svoje razvojne projekte ter iz integralnega proračuna in kohezijskih skladov zagotovilo finančna sredstva.

  November 2008

  Potrjena je bila programska zasnova Centra sodobnih umetnosti in izveden urbanistično-arhitekturni natečaj (na katerem je sodelovalo 15 skupin arhitektov) ter izbrana najboljša rešitev, ki bo podlaga za pripravo projektne dokumentacije. Strokovna komisija je izbrala rešitev arhitekturnega biroja mx_si, projektanta Borisa Bežana.

  Leto 2007

  Mestna občina Ljubljana se je v letu 2007 intenzivno posvetila projektu ureditve območja nekdanje tovarne Rog. Od leta 1991, ko je bila v objektu opuščena proizvodnja, do leta 2002, ko je Mestna občina Ljubljana kupila objekt, so potekala razmišljanja in razprave o prihodnosti tega območja. Vse razprave pa so se končale s priporočilom, da naj bo območje pretežno namenjeno javnim kulturnim programom.