Prenova osrednje ljubljanske tržnice

v teku

Opis projekta

Tako kot smo leta 2011 uspešno prenovili in oživili Kongresni trg, ki je postal osrednji prireditveni prostor v mestu, bomo celostno prenovili tudi območje med Zmajskim mostom, Plečnikovimi arkadami in Krekovim trgom. Prodajalcem bomo omogočili boljše pogoje za delo, obiskovalcem lažji dostop do tržnice, stanovalcem območja za pešce pa možnost parkiranja. S podzemnimi parkirnimi mesti in sodobno zbiralnico smeti v kleti bomo zagotovili prostornejšo in sodobno zeleno tržnico, kjer bo lažje zagotavljati kakovostno ponudbo, prijetno nakupovalno izkušnjo in druženje, v delu prenovljene Mahrove hiše bodo novi in privlačnejši prostori za pokrito tržnico, obiskovalce pa bo pritegnilo tudi novo muzejsko središče s prikazom arheologije srednjeveške Ljubljane.

Območje osrednje tržnice bo s parkirno hišo omogočilo prodajalcem boljše pogoje delovanja, obiskovalcem lažji dostop do tržnice, stanovalcem območja za pešce pa parkirna mesta. Hkrati se bo zmanjšala obremenitev okolja, saj bodo izpušni plini skozi posebne filtre speljani skozi streho novega prizidka.

Obnova je namenjena izboljšanju pogojev življenja in dela ter večji kakovosti urbanega prostora, ob hkratnem ohranjanju kulturne dediščine ter vsega, kar ena najimenitnejših ljubljanskih lokacij ponuja.

V pritličju Mahrove hiše bo prostor pokrite tržnice, v zgornjih nadstropjih pa prostori mestne uprave. Selitev tekstilnega dela trga v sedanjo pokrito tržnico bo omogočila, da bo ljubljanska tržnica pridobila dodaten prostor ter postala še bolj zelena. Območje osrednje tržnice bo s parkirno hišo omogočilo prodajalcem boljše pogoje delovanja, obiskovalcem lažji dostop do tržnice, stanovalcem območja za pešce pa parkirna mesta.

Hkrati se bo zmanjšala obremenitev okolja, saj bodo izpušni plini speljani skozi streho novega prizidka. Ljubljana tako sledi trendom zelenih evropskih mest, ki na ta način zagotavljajo parkirišča ob robovih območji brez prometa. Poleg tega bo obstoječi prostor za zbiranje in obdelavo smeti nadomeščen s sodobno zbiralnico smeti v kleti.  

Dokončani projekt bo ob ureditvi mirujočega prometa in logistike zagotovil prostornejšo zeleno tržnico s sodobni sanitarnimi standardi, nove prostore v prenovljeni Mahrovi hiše ter ureditev muzejskega središča s prikazom arheologije srednjeveške Ljubljane.

Območje, ki je sedaj namenjeno zgolj parkiranju, bo postalo živahen prostor s pestro ponudbo, namenjen tako meščankam in meščanom kot tudi obiskovalcem našega mesta.  

Parkirna hiša je v celoti podzemna, na nivoju terena pa bo urejen trg, na katerem bodo zasajena drevesa, med njimi pa postavljene stojnice za prodajo ter druga ulična oprema. V nivoju 1. kleti je predvidenih 35 dostavnih parkirnih mest in servisno-tehnični ter manipulacijski prostori za potrebe oskrbe osrednje tržne ploščadi na Vodnikovem trgu, v ostalih kleteh pa je predvideno 480 parkirnih mest za osebna vozila, namenjenih stanovalcem in obiskovalcem mestnega središča. Število parkirnih mest za potrebe stanovalcev za zdaj ni določeno, zasnova objekta pa omogoča fleksibilnost števila rezerviranih mest glede na izražen interes stanovalcev.

V pritličju in kleti Mahrove hiše je predvidena sodobna prodajna tržnica s pomožnimi servisnimi prostori za izvajanje prodaje živil, v nadstropjih pa bodo urejene pisarne. Območje Krekovega trga bo v celoti prenovljeno in zaprto za promet.

Med gradnjo bo tržnica z nekaterimi prilagoditvami delovala nemoteno. Tržnica tekstila bo na Petkovškovem nabrežju, sadike na Mesarskem mostu, zelenjava in sadje na Pogačarjevem trgu in po potrebi na Ciril-Metodovem, Stritarjevi ulici ter Krekovem trgu. Del tržnice v Plečnikovih arkadah pa bo deloval nemoteno, saj bo od gradbišča dovolj oddaljen. 

 

 

Več +

Stanje projekta 

September 2018

Stanje je nespremenjeno. 

Potek projekta

Julij 2018

Za projekt prenove tržnice brez razrešitve lastništva, glede katerega poteka postopek za določitev pripadajočega zemljišča po ZVEtL, ki so ga predlagali Nadškofija Ljubljana, Stolna župnija Ljubljana in Stolni kapitelj Ljubljana, ne moremo pridobiti gradbenega dovoljenja. Želimo si, da bi bil postopek v dobrobit meščanov in uporabnikov tržnice končan čimprej. Projekt zato trenutno miruje.

Junij 2018

Študijo Elea, ki prikazuje prenovo osrednje ljubljanske tržnice proučujejo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Januar 2018

Nadškofija Ljubljana, Stolna župnija Ljubljana in Stolni kapitelj Ljubljana so kot lastniki objektov predlagali določitev pripadajočega zemljišča k stavbam z naslovi Ciril – Metodov trg 4, Ljubljana (nadškofija, semenišče), Dolničarjeva 1, Ljubljana (župnišče) in Dolničarjeva 1, Ljubljana (Ljubljanska stolnica Sv. Nikolaja) in sicer na zemljišču s parc. št. 153/38, 153/31, 153/35, 153/36 (tržnica), 153/34, 153/32, vse k.o. 1728 Ljubljana – mesto. Ker parc.št. 153/36 predstavlja celotno zemljišče, na katerem stoji tržnica, predlog določitve pripadajočega zemljišča tako zajema celotno tržnico.

Postopek je v začetni fazi. Več bo znanega po izvedenskem mnenju izvedenca geodetske stroke. Do takrat pa se postopek nanaša na celotno zemljišče.

April 2017

Na seji Mestnega sveta smo 24. aprila predstavili prenovo osrednje ljubljanske tržnice, ki vključuje podzemno garažo ter novo ureditev prostora, ki bo prijaznejši tako za obiskovalke in obiskovalce kot za prodajalke in prodajalce. Maketo smo razstavili tudi v Mestni hiši.

Januar 2017

Izvedene so kontrolne meritve hrupa in kontrolno štetje prometa, v teku je obdelava rezultatov in v izdelavi prometna študija s strani Fakultete za gradbeništvo. Izdano je naročilo Restavratorskemu centru za izdelavo projektne naloge za monitoring sosednjih objektov, načrtuje pa se tudi izdelava študije stanja obstoječih objektov (zahteva ZVKDS).

Dokumentacija, potrebna za vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja Ministrstva za kulturo RS, je pripravljena. Trenutno potekajo usklajevalni razgovori s pristojno službo ZVKDS OE Ljubljana, ki se nanašajo predvsem na obseg predhodnih arheoloških raziskav.

November 2016

Sprejeta je odločitev, da bomo projekt uresničili brez javno-zasebnega partnerstva.

Julij 2016

Decembra 2015 smo od Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine prejeli kulturnovarstvene pogoje za gradnjo garažne hiše. Na pogoje smo se pritožili Ministrstvu za kulturo. Ministrstvo je z odločbo, ki smo jo prejeli 7. julija 2016, ugodilo naši pritožbi ter odpravilo odločbo Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine. Z odločbo smo zadovoljni. Zavod za varstvo kulturne dediščine mora izdati nove pogoje.

April 2016

ARSO je 19. aprila odločil, da je potrebno izvesti presojo vlivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, kar bo precej podaljšalo postopke, ki jih je treba izvesti pred začetkom gradnje. Arsu bomo posredovali vlogo za okoljevarstveno soglasje po izdelani Presoji vplivov na okolje, ki bo dokončno lahko izdelana po izdelanem PGD in pridobljenih vseh soglasjih.

Februar 2016

V pripravi je izdelava načrta za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. Ko bo načrt usklajen s konservatorsko službo, bomo v skladu z obstoječo zakonodajo pripravili vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo arheološke ostaline Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

December 2015

Trenutno je v izdelavi 1. faza novelacije projektne dokumentacije, prav tako poteka pridobivanje projektnih pogojev. Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja bo sledila po pridobitvi vseh projektnih pogojev in po potrditvi izdelanega idejnega projekta. Časovnica izvedbe projekta je odvisna od poteka upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja in poteka javna razpisa za izbiro izvajalca del.

December 2014

Podana je vloga na ZVKDS za izvedbo arheološke valorizacije ostalin na osnovi opravljenih arheoloških raziskav v letu 2013. Pričakujemo novelacijo projektnih pogojev s strani ZVKDS in spremembo OPN, kar je vse pogoj za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Avgust 2014

Pričakujemo končno poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah omejenega obsega, ki so na območju, predvidenem za gradnjo Parkirne hiše Tržnica, potekale z namenom, da se ugotovi in ovrednoti stanje ohranjenosti arheoloških ostalin. Kako bodo rezultati raziskav vplivali na pogoje za gradnjo projekta Parkirne hiše Tržnica, bo presodila pristojna konservatorska služba Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Vloge za gradbeno dovoljenje tako še nismo oddali, saj je predhodno potrebno pridobiti pogoje za gradnjo s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter pripraviti in skladno s projektnimi pogoji uskladiti projektno dokumentacijo. Glede financiranja izgradnje parkirne hiše, ureditve pokrite tržnice, ureditve Vodnikovega trga ter umestitve ustreznega programa v obstoječi objekt Mahrove hiše so odprte tudi možnosti skupnega sodelovanja z drugimi investitorji. Vsekakor želi MOL s svojimi pobudami in ponudbami doseči, da bi se področje tržnice celovito uredilo na čim bolj mestotvoren način (centralne dejavnosti, izobraževanje …), kot je predvideno tudi v prostorskih dokumentih MOL.  

Pričetek gradnje je odvisen od poteka upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter razpisa za izbor zasebnega partnerja, ki ga bomo objavili po opravljeni novelaciji projektne dokumentacije in po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

September, oktober 2013

Od 28. septembra do 14. oktobra 2013 so na območju ljubljanske centralne tržnice potekale arheološke raziskave za vrednotenje ohranjenosti arheoloških ostalin na lokaciji Ljubljana – Vodnikov trg.

Namen raziskav je:

  • podati dodatne ugotovitve in ovrednotiti stanje ohranjenosti arheoloških ostalin na območju Vodnikovega trga (ugotavljanje ohranjenosti struktur vzhodnega in zahodnega kraka frančiškanskega samostana), 
  • podati dodatne strokovne podlage za valorizacijo arheoloških ostalin pod Vodnikovim trgom, 
  • z večjo zanesljivostjo določiti izhodišča oziroma podati smernice za nadaljnje projektiranje in načrtovanje gradnje.

Za omenjeni poseg so bili izdani Kulturnovarstveni pogoji ZVKDS OE Ljubljana št. UZ-0327/2001/93-MT-BV (29.5.2013) in Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline Ministrstva za kulturo št. 62240-241/2013/2 (11.7.2013). Izvajalec predhodnih arheoloških raziskav na tržnici je Muzej in galerije mesta Ljubljane.

Na osnovi rezultatov izkopavanj bo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvedel valorizacijo arheoloških ostalin in določil kulturnovarstvene pogoje za izvedbo projekta, projektanti pa bodo predpisano ravnanje z arheološkimi ostalinami vključili v projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Takoj nato bomo oddali vlogo za gradbeno dovoljenje.

Junij 2013

Na Ministrstvu za kulturo poteka obravnava vloge za pridobitev soglasja za izvedbo preliminarnih arheoloških izkopavanj. Po opravljenih raziskavah bo s strani pristojnega soglasodajalca, tj. ZVKDS, opravljena valorizacija ostalin in dani pogoji za nadaljevanje projektiranja.

Maj 2013

Ker je veljalo eno leto moratorija, je potrebno projektno dokumentacijo zaradi časovnega zamika novelirati in ob tem pridobiti projektne pogoje ter soglasja pristojnih soglasodajalcev. Za gradbeno dovoljenje bomo tako zaprosili, ko bomo imeli novelirano projektno dokumentacijo - predvidoma v drugi polovici leta 2013.

Projekt je tako v fazi pridobivanja projektnih pogojev in usklajevanja s posameznimi pogoji oz. soglasodajalci.

Junij 2012

Vložili smo zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena, ker menimo, da je odlok v nasprotju z ustavo in zakonom o varstvu kulturne dediščine ter grobo posega v ustavno in zakonsko varovane pravice, ki nam onemogočajo, da bi izvedli gradnjo parkirne hiše Tržnica, gradnjo prizidka k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga. Za navedeni projekt smo med drugim pridobili kulturno-varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in s projektom doslej imeli že 2.156.517.77 EUR stroškov.

Za izdajo izpodbijanega odloka ni obstajal nobeden izmed zakonsko določenih pogojev, to je, da gre za registrirano dediščino, ki ima vrednote spomenika (to pomeni, da je vpisana v register in še ni spomenik) ter da obstaja nevarnost, da bodo te vrednote okrnjene. Arheološko najdišče Vodnikov trg je po odloku skupščin občin Ljubljana iz leta 1990 že razglašen za kulturni spomenik, zato se po ZVKD ne šteje za registrirano dediščino. Prav tako ni bil izpolnjen drugi pogoj, saj v odloku ni obvezne sestavine – navedbe razloga za začasno razglasitev, kjer mora biti pojasnjena in izkazana nevarnost uničenja. Glede na to, da je območje že bilo zavarovano z odlokom skupščin občin, ki določa varstveni režim, je jasno da takšna nevarnost sploh ne obstaja, zato gre očitno za povsem arbitrarno in samovoljno odločitev ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Maj 2012

Dne 23. 3. 2012 je bil v Ur.l. RS št. 22/2012 objavljen Odlok o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena.

Predhodne arheološke raziskave omejenega obsega za vrednotenje ohranjenosti arheoloških ostalin v izvedbi Muzeja in galerij mesta Ljubljana so zaključene, območje posega je povrnjeno v prvotno stanje. Rezultati predhodnih arheoloških raziskav bodo predstavljeni v obliki strokovnega poročila.

V zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za odstranitev pritličnega skladiščnega objekta na dvorišču Mahrove hiše, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti dela pritličja Mahrove hiše, gradnjo podzemne parkirne hiše Tržnica, gradnjo prizidka k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga, je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ugodilo pritožbam, odpravilo gradbeno dovoljenje in zadevo vrnilo organu prve stopnje v ponovni postopek. Ponovni postopek na Upravni enoti Ljubljana Center  je v teku.

Marec 2012

Na razpis za javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta: »Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga z opcijo izgradnje podzemne parkirne hiše Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga« je prispela ena pravočasna ponudba, in sicer skupna ponudba GRADIS SKUPINE G d. d. s partnerjem KRANJSKO INVESTICIJSKO DRUŽBO d. o. o. Ponudbo smo zavrnili kot nepopolno, zato se kandidatoma ne prizna sposobnosti za realizacijo projekta Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta. 

V teku je ponovni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za odstranitev pritličnega skladiščnega objekta na dvorišču Mahrove hiše, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti dela pritličja Mahrove hiše, gradnjo podzemne parkirne hiše Tržnica, gradnjo prizidka k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga.

December 2011

Objavljen je javni zapis za javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta: »Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga z opcijo izgradnje podzemne parkirne hiše Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«. Postopek javnega razpisa se bo izvedel v okviru konkurenčnega dialoga.

Rok za prijavo je 17. februar 2012.

Julij 2011

V Uradnem listu RS št. 58/11 je bil objavljen akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«.

Gradbena dela se bodo lahko začela s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem in uspešno zaključenim javnim naročilom za izbor zasebnega partnerja, predvidoma poleti 2012. Zaključek del je predviden konec leta 2014.

Skupna ocenjena vrednost projekta javno-zasebnega partnerstva Podzemna parkirna hiša Tržnica, dograditev, prenova in revitalizacija Mahrove hiše in ureditev Vodnikovega trga, je ocenjena na 31.162.589,67 EUR z DDV. Ocenjena vrednost opcije podzemne parkirne hiše Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga je ocenjena na 6.051.193,33 EUR z DDV.

Junij 2011

Izdano je gradbeno dovoljenje za izvedbo projekta podzemne garažne hiše pod tržnico, prizidka k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga.

Januar 2011

Gradbeno dovoljenje je v pridobivanju, izdajo pričakujemo letos spomladi.
Mestni svet MOL bo predvidoma v aprilu sprejel akt o javno-zasebnem partnerstvu, sledi izbor zasebnega partnerja. 

Opravljene so bile vse arheološke raziskave. Arheološki potencial je znan in bo vplival na velikost garažnega objekta. Izdelan bo konservatorski načrt in načrt predstavitve najdb.

Oktober 2010

29. oktobra 2010 smo vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za parkirno hišo pod mestno tržnico, za prizidek k Mahrovi hiši in njeno prenovo, za odstranitev pritličnega skladiščnega objekta na njenem dvorišču in za ureditev Vodnikovega trga. UE Ljubljana Izpostava Center je razpisala narok za ustno obravnavo za 25. januar 2011.

Avgust 2010

V teku je izdelava strokovnega poročila o rezultatih arheoloških izkopavanj in odločanje o predstavitvi najdb. Načrtovana izdelava sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije ter izdelava dopolnitve revizije le–te trenutno stoji zaradi neobjavljene obvezne razlage prostorsko izvedbenega akta in sprožene pobude za razpis referenduma, ter zaradi strokovne odločitve arheologov o načinu predstavitve rezultatov opravljenih arheoloških izkopavanj. Slednje pričakujemo do konca meseca avgusta.

Julij 2010

V začetku maja je Mestna občina Ljubljana na pobudo za razpis referenduma, ki jo je vložil mestni svetnik Mihael Jarc, svetniku sporočila, da slednja ni oblikovana v skladu z zakonodajo ter ga zato pozvala, da neskladnost odpravi. Ker neskladnost ni bila odpravljena, je Mestna občina Ljubljana svetnika 13. julija obvestila, da se šteje, da pobuda ni bila vložena.

Maj 2010

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja smo dopolnili z vsemi zahtevami Upravne enote. Trenutno je v teku obnova soglasij in revizija projektne dokumentacije, skladno z zakonodajo.

Obvezna razlaga veljavnega prostorsko izvedbenega akta je bila sprejeta na seji Mestnega sveta 19. aprila 2010, do objave v Uradnem listu še ni prišlo, ker so pristojne službe MU MOL 26. aprila 2010 prejele pobudo mestnega svetnika Mihaela Jarca za razpis referenduma.

Nadaljevanje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za PH Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga, ter nadaljevanje postopkov za javno zasebno partnerstvo je tako odvisna od izhoda postopka, pričetega s pobudo za referendum.

April 2009

Mestna občina Ljubljana je na portalu za javna naročila Uradnega lista RS in v Uradnem listu Evropske unije objavila javni poziv potencialnim promotorjem, da se udeležijo strokovnega dialoga za projekt Dograditev in prenova Mahrove hiše in izgradnja parkirne hiše pod ljubljansko tržnico. Do zaključka javnega poziva 24. aprila 2009 smo prejeli eno promotorsko vlogo.

12. december 2008

Srečanje župana Zorana Jankovića z ministrico za kulturo Majdo Širca. Po besedah le-te so se na srečanju dogovorili o umiku varstvenega zaščitnega odloka države. "Predel tržnice mora seveda ostati varovan, to pa ne pomeni, da zaradi tega ne bo mogoče graditi garažnih hiš," je dejala ministrica. (Citat povzet po STA, 12.12.2008)

November 2008

Izveden je bil javni arhitekturni natečaj za ureditev Vodnikovega, Pogačarjevega in Krekovega trga ter Mahrovo hišo.

Ministrstvo za kulturo je oktobra 2008 širše področje tržnice razglasilo za kulturni spomenik državnega pomena, s čimer je preprečilo začetek del za gradnjo parkirne hiše. Pričakujemo, da bo novi minister nesmiselno zaščito umaknil.

Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v prvi polovici leta 2009.

7. april 2008

Župan Zoran Janković je v atriju Mestne hiše odprl razstavo izbranih rešitev Natečaja za ureditev širšega območja ljubljanske tržnice.  

O natečaju

Poročilo o izidu Natečaja za ureditev širšega območja ljubljanskih tržnic

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije dne 2.1.2007 ter na spletni strani ZAPS razpisala javni, odprti, anonimni, enostopenjski, projektni natečaj za ureditev širšega območja ljubljanskih tržnic. Natečajno gradivo so pripravili Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Urbanistični inštitut RS, Zavod za varstvo kulturne dediščine RS in Oddelek za urejanje prostora MOL.

Namen natečaja

Mestna občina Ljubljana načrtuje prenovo območja ljubljanskih tržnic iz več razlogov. Garaže pod Vodnikovim, Krekovim in Pogačarjevim trgom naj bi rešile parkirne potrebe tržnice, okoliških stanovalcev in obiskovalcev Gradu s tirno vzpenjačo. Prenova Mahrove hiše in izgradnja prizidka bo rešila problem pokrite tržnice, ki se bo morala kmalu preseliti iz stavbe semenišča. Mestna občina načrtuje v gornjih nadstropjih pridobiti nove poslovne prostore in manjši hotel s tremi zvezdicami. Z izgradnjo Mesarskega mosta in preureditvijo Petkovškovega nabrežja v cono za pešce bomo pridobili nove tržne in javne površine na obrežju. Nove ureditve prostih in tržnih površin naj bi prispevale k večji uporabnosti in lepši podobi osrednje mestne tržnice in zagotovile njen razvoj.