Potniški center Ljubljana

v teku

Opis projekta

Kot smo že velikokrat izpostavili, si želimo, da bi se projekt čim prej uresničil, saj bo pomembna pridobitev za Ljubljano. To je odvisno tako od javnega, to so Slovenske železnice, kot zasebnega investitorja. V Mestni občini Ljubljana, ki sicer ni pogodbeni partner v projektu, smo vseskozi intenzivno sodelovali tako pri postopkih odmere komunalnega prispevka, kot v prostorskih aktih, kjer smo določili pogoje za gradnjo Emonike in tudi zagotovili poglobitev železnice v prihodnosti. Vse z namenom, da bi projekt čim prej zaživel.

Stanje projekta

Leto 2018

Slovenske železnice so podale pobudo o izgradnji avtobusne postaje z garažno hišo v okviru nove upravne stavbe SŽ, kot spremembo in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana.

Bile so sprejete spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta – Izvedbeni del (OPN MOL ID). S spremembami OPN MOL ID je bil razveljavljen severni del Zazidalnega načrta do južnega roba Vilharjeve ceste – od Dunajske do Železne ceste. Razveljavljena so bila določila za načrtovano stolpnico na severni strani komercialnega dela Potniškega centra in za prometno ureditev Vilharjeve ceste, ki od razveljavitve ostaja, po določbah OPN MOL ID, v obstoječi ureditvi.

Potek projekta

Leto 2014

Trigranit je na arbitražno sodišče na Dunaju vloži zahtevo za razdrtje pogodbe o gradnji projekta Emonika iz leta 2007 in s tem odstopil od projekta. MOL obžaluje njegovo odločitev. Pri projektu Potniškega centra Ljubljana je MOL ves čas aktivno sodelovala in v okviru svojih pristojnosti izpolnila vse obveznosti.  

Leto 2013

Trigranit je predlagal spremembo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana za zmanjšanje volumna postajne dvorane in obsega komunalnih ureditev. Potekali so dogovori o izvedbi pogodbe o komunalnem opremljanju in sprejet je bil Odlok o ukinitvi javnega dobra za dokup potrebnega zemljišča.

Leto 2012

V letu 2012 je potrjena urbanistična, arhitekturna in prometna rešitev območja Emonike. Zasnova Emonike je usklajena s prostorskimi akti, pogoji SŽ, spomeniško službo in pričakovanji strokovne javnosti. Uskladili smo idejni projekt z izbrano natečajno rešitvijo postajne dvorane na zahtevo Odbora za urbanizem in strokovne javnosti s projektanti Cassiopeia Group iz Budimpešte, s katerimi smo prav tako prilagodili podobo komercialnega dela okoliški arhitekturi.  

Leto 2011

Sprejeli smo spremembo Zazidalnega načrta, ki omogoča investitorju fazno gradnjo brez stolpnice, drugačno razporeditev komercialnega programa in drugačne višinske gabarite.

Leto 2010

Vlade RS je sprejela sklep o začetku priprave DPN za Ljubljansko železniško vozlišče, nato pa smo izdelali študijo podpor obstoječe in nove ureditve glavne železniške postaje Ljubljana. Idejno zasnovo za postajno dvorano in avtobusno postajo je zasebni investitor javnosti predstavil v Mestni hiši.

Leto 2009

Sprejeli smo spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta ter Program opremljanja po novi zakonodaji. Izdelana je bila tudi študija VEPRO, DDC in FGG o variantah poglobitve železnice.

Leto 2008

V letu 2008 smo izvedli vabljeni natečaj za postajno dvorano.

Leto 2006

Sprejeli smo Zazidalni načrt za območje PCL, logistični del in obrobje ter Program opremljanja.

Leto 2002

Leta 2002 smo izvedli mednarodni natečaj za območje PCL, Potniški center Ljubljana.